Szakoktató (BA) ALAPSZAK
Vocational Technical Instructor BA

 

A felvételi vizsga

A felvételhez szóbeli gyakorlati vizsgát szervezünk. A felvételi összpontszám (max. 400 pont) az ezen a vizsgán elért pontszám (max. 200 pont) duplázásával kerül meghatározásra, többletpontok hozzáadása nélkül.

A felvételi vizsgára egyéni felvételi elbeszélgetések formájában kerül sor, melynek két része lesz.

 

 

1. Szakmai-pedagógiai bemutatkozás

A felvételi elbeszélgetés első részeként a jelölt bemutatja magát, eddigi személyes, szakmai és – amennyiben van – pedagógiai életútját, pályáját: képet ad rátermettségéről, szakmai motivációjáról, terveiről. A jelentkező bemutatkozását prezentációs diasorral kíséri, melyhez az oldal alján letölthető "Prezentáció sablon"-t kérjük használni. A prezentáció felépítéséhez további segítséget talál az ugyancsak lentebb letölthető "Prezentáció leírása" dokumentumban.

 

 

2. Pedagógiai-pszichológiai szituációk megvitatása

A felvételi elbeszélgetés második részeként a jelöltet a felvételi bizottság egy pedagógiai-pszichológiai szituációs feladattal ismerteti meg, melyről a jelöltnek véleményt kell alkotnia és megfogalmaznia. A szituációs feladatokra példák a harmadikként letölthető "Szituációs feladatok" dokumentumban olvashatók. 

 

 

 

A felvételi vizsgák ideje

2024. április 8-10. között (a jelentkezők számától függően, de várhatóan 9.00–15.00 között 15 perces egyéni időpontokban)

 

A felvételi eljárás menete

A felvi.hu-n keresztüli jelentkezést követően az intézmény e-mail formájában keresi fel a jelentkezőket, melyben tájékoztatást ad:

 • a felvételi vizsga időbeosztásáról és pontos helyszínéről,
 • a megküldendő dokumentumok listájáról,
 • a vizsga díjáról és fizetési módjáról, illetve
 • egy előzetesen kitöltendő kérdőívről.

 

A felvételi vizsga eredményéről a jelentkezők sms vagy email értesítést fognak kapni központilag az Oktatási Hivataltól.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Prezentáció leírás

Prezentáció sablon minta

 Prezentáció szerkeszthető

Szituációs feladatok

 

Sikeres felvételit kívánunk!

A Tanárképző Központ oktatói

 

Elérhetőségek:

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Telefonszám: +36 30 396 20 46 

 


Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 

Képzés szintje: alapképzés

Végzettség: alapfokozat (bachelor; rövidítve: BA) 

Szakképzettség: szakoktató

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Vocational Technical Instructor

 

2023. szeptembertől induló képzés mintatanterve:

 Mintatanterv (2023-tól érvényes)

Szakoktató LEVELEZŐ

 

2022. szeptembertől induló képzés mintatanterve:

SzakoktatóBA_mintatanterv_TK_2022

_Szakoktato_NAPPALI

_Szakoktato_LEVELEZO

  

Mintatanterv (2021-től érvényes)

 

 

Képzési terület

 • pedagógusképzés

 

A képzési idő félévekben

 • 6 félév

 

Finanszírozás

 • államilag támogatott
 • költségtérítéses (195.000 Ft)

 

Választható specializációk és szakágak:

 • Műszaki specializáció:
  • Elektronika, informatika és távközlés szakág
  • Építőipar és épületgépészet szakág
  • Közlekedés, szállítmányozás és logisztika szakág
  • Gépészet szakág

 

 • Üzleti specializáció:
  • Turizmus-vendéglátás szakág
  • Gazdálkodás, ügyvitel és kereskedelem szakág

 

 • Szolgáltatási specializáció: 
  • Kreatív szakág
  • Rendészet és közszolgálat szakág
  • Szépészet szakág
  • Sport szakág
  • Szociális szakág

 

A felvétel, a jelentkezés feltétele

 • Az intézményben tett gyakorlati felvételi vizsga
 • Érettségi
 • Szakmai végzettség a választott szakághoz kapcsolódóan

 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

 • 180 kredit

 

A szak orientációja

 • gyakorlatorientált (60-70 százalék)

 

A szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték

 • 10 kredit

 

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték

 • 10 kredit

 

A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása

 • 146/0114

 

 

1. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan szakoktatók képzése, akik a specializációjukhoz tartozó ágazatok területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben elsősorban a gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott szakmai (vállalati, intézményi képzőhelyeken, képzőközpontban folyó, tanműhelyi, tanirodai, tangazdaság, egyéni- és társas vállalkozásoknál folyó, valamint felnőttképzési, felsőoktatási és szakképzési duális képzési) egyéni és csoportos gyakorlatok megtervezésére, vezetésére, megszervezésére.

Tanulmányaikat a szakmai tanár mesterképzésben folytathatják.

 

Tudása

Alapvető tudással rendelkezik a személyiség sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a szocializációról, a hátrányos helyzetű tanulókról, a személyiségfejlődés zavarairól, a magatartásproblémák okairól.

Rendelkezik a szakoktatói tevékenységhez szükséges pedagógiai, pszichológiai, digitális pedagógiai és alapvető gyógypedagógiai, szociálpedagógiai és andragógiai ismeretekkel.

Ismeri a tanulók életkori sajátosságait, megismerésének módszereit.

Rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) felkészültséggel.

Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel.

Ismeri az egész életen át tartó tanulásra felkészítés jelentőségét.

Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól.

Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.

Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben, a továbbképzés lehetőségeiről, a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről.

Ismeri a tehetség, a sajátos nevelési igény és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet, valamint a különleges bánásmód fogalmát, ismérveit.

Ismeri a gyakorlati foglalkozások (iskolai, vállalati) tervezésével, szervezésével, megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, az egyéni és csoportos gyakorlatokszervezésének alapelveit, a differenciálás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás alapfogalmait.

 

Képességei

Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani.

 

2. A szakoktató specializációnak megfelelő elsajátítandó szakmai kompetenciák

 

 • tudása
  • Átfogóan ismeri a szakoktató specializációjának megfelelő tantárgykör alapvető tényeit, irányait és határait.
  • Ismeri a szakoktató specializációjának műveléséhez szükséges legalapvetőbb matematikai, természet- vagy gazdaságtudományi, társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat a szakképzés nézőpontjából.
  • Ismeri a specializációjához kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert a szakképzés nézőpontjából.
  • Ismeri a gyakorlati foglalkozások (iskolai, vállalati, intézményi, szolgáltató, mezőgazdasági) tervezésével, szervezésével, megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, az egyéni és csoportos gyakorlatok szervezésének alapelveit, a differenciálás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás alapfogalmait.
  • Rendelkezik a rövidciklusú képzések tervezéséhez, szervezéséhez és vezetéséhez szükséges speciális elméleti és módszertani alapokkal és gyakorlati ismeretekkel.
  • Rendelkezik a szakoktatói tevékenységhez szükséges speciális elméleti és módszertani alapokkal és gyakorlati ismeretekkel.
  • Ismeri a duális és egyéni képzés legfontosabb alapfogalmait, jellemzőit, tipikus megvalósítási formáit.

 

 • képességei
  • A szakképzés nézőpontjából képes a specializációnak megfelelő ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
  • A szakképzés nézőpontjából képes az adott specializáció legfontosabb elméleteit, eljárásrendjét és az azokkal összefüggő terminológiát gyakorlati feladatok végrehajtásakor alkalmazni.
  • Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
  • Képes a szakmai specializációnak megfelelő munkafogások, munkacselekvések, munkatevékenységek bemutatására, elsajátításának és begyakoroltatásának irányítására.
  • Képes a gyakorlati vizsgák megtervezésére, megszervezésére, megvalósítására és ellenőrzésére, értékelésére a minőségbiztosítási elvek figyelembevétele révén.
  • Képes egyszerűbb, a szakképzés nézőpontjából fontos rendszerek és folyamatok modellezésére, különös tekintettel a gyakorlóhelyek eltérő szempontjaira.
  • Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye (képzési központ, tanműhely, taniroda, tangazdaság, vállalat vagy vállalkozás által működtetett egyéni gyakorlóhely) erőforrásaival hatékonyan gazdálkodni.
  • Munkája során képes alkalmazni és betartatni a biztonságtechnikai, tűzvédelmi és higiéniai szabályokat, előírásokat.
  • Képes arra, hogy specializációjának megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább alapszinten egy idegen nyelven.

 

 • attitűdje
  • Vállalja szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
  • Nyitott a specializációja területén zajló, a szakképzés szempontjából kiemelt szakmai, technológiai fejlesztések és innovációk megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
  • Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai és pedagógusi céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
  • Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
  • Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.

 

 • autonómiája és felelőssége
  • Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
  • Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen a pedagógiai) szakterület képzett szakembereivel is.
  • Feltárja az alkalmazott technológiák, eljárások, kezelésmódok hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
  • A szakképzés nézőpontjából figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
  • Hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.

 

 

3. A szakoktató pedagógiai területen elsajátítandó

 

 • tudása
  • Alapvető tudással rendelkezik a személyiség sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a szocializációról, a hátrányos helyzetű tanulókról, a személyiségfejlődés zavarairól, a magatartásproblémák okairól.
  • Rendelkezik a szakoktatói tevékenységhez szükséges pedagógiai, pszichológiai, digitális pedagógiai és alapvető gyógypedagógiai, szociálpedagógiai és andragógiai ismeretekkel.
  • Ismeri a tanulók életkori sajátosságait, megismerésének módszereit.
  • Rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) felkészültséggel.
  • Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel.
  • Ismeri az egész életen át tartó tanulásra felkészítés jelentőségét
  • Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól.
  • Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.
  • Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben, a továbbképzés lehetőségeiről, a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről.
  • Ismeri a tehetség, a sajátos nevelési igény és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet, valamint a különleges bánásmód fogalmát, ismérveit.
  • Ismeri a gyakorlati foglalkozások (iskolai, vállalati) tervezésével, szervezésével, megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, az egyéni és csoportos gyakorlatok
  • szervezésének alapelveit, a differenciálás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás alapfogalmait.

 

 • képességei
  • Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani
  • Képes a konfliktusok hatékony kezelésére.
  • Képes az érdeklődés, a figyelem folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére a végzettségének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében is.
  • Képes a megértési nehézségek felismerésére és kezelésére.
  • Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására, elfogadtatására.
  • Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő szakterületek képviselőivel, az iskolai és iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően.
  • Képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden tanítványához.
  • Képes a szaktárgyainak tanításával, tanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására.

 

 • attitűdje
  • Tiszteli a tanulók személyiségét.
  • Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára.
  • Törekszik az aktív együttműködésre a szakmai elméleti tárgyak tanáraival.
  • Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása, illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon
  • Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra.
  • Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.
  • Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt, nyitott a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelés, valamint a környezettudatosság iránt.
  • Elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt.
  • Szociális érzékenység és segítőkészség jellemzi. Előítéletektől mentesen végzi oktatómunkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá tenni.

 

 • autonómiája és felelőssége
  • Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.
  • Elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt, reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét.
  • Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel kapcsolatban.
  • Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.
  • Egyenrangú partner a szakmai kooperációban, végiggondolja és képviseli az adott szakterület etikai kérdéseit.

 

 

4. Szakmai jellemzők

 •  A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
 • természet- vagy gazdaságtudományi ismeretek (a szakképzés sajátos elvárásaihoz igazodó matematikai, továbbá a specializációhoz tartozó természet- vagy gazdaságtudományi ismeretek): 15-20 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek (a szakképzés követelményeihez kapcsolódó közgazdaságtan, gazdaság menedzsment, környezetvédelem, minőségbiztosítási ismeretek, továbbá a humán ismeretek közül az alkalmazott kommunikáció, a munka- és egészségvédelem, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés) 15-20 kredit;
 • szakoktatói ismeretek
 • összesen 120-130 kredit, ebből pedagógiai és pszichológiai ismeretek, pedagógiai gyakorlatok 30-40 kredit,
 • a szakmai specializációnak megfelelő szakmai ismeretek 40-50 kredit, ami a szakoktató szak specializációja szerinti ágazatoknak megfelelő szakmai ismeretek és készségek, melyek tartalmukban és követelményeikben igazodnak az iskolai, a képzőközpontbeli, a duális, a vállalati, intézményi és az egyéni szakképzés sajátos elvárásaihoz, és
 • a szakmai specializációnak megfelelő szakmódszertanok, szakmai és pedagógiai gyakorlatok, figyelembe véve a gyakorlati képzőhelyek eltérő sajátosságait 40-50 kredit.

 

 

5. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai és pedagógiai gyakorlat a szakmódszertanokhoz kapcsolódva, szakmai gyakorlóhelyen (iskolai, vagy képzőközpont, vagy tanműhely, taniroda, tangazdaság, tankonyha vagy vállalat, vállalkozás, felnőttoktatási, a felsőoktatási és szakképzési duális képzési) szervezett gyakorlat és a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalat portfólióban történő összefoglalása.

 

 

6. A képzést megkülönböztető speciális jegyek

A szakoktató szak fejlesztendő kompetenciaterületei szervesen kapcsolódnak a szakképzés ágazati ismereteihez, intézményünkben az alábbiak szerint:

 

Szakoktató szak specializációja Szakképzési szakág
műszaki

elektrotechnika és elektronika, informatika és távközlés, építőipar, épületgépészet, gépészet, közlekedés, szállítmányozás és logisztika

üzleti

gazdálkodás és menedzsment, ügyvitel, kereskedelem, turizmus-vendéglátás

szolgáltatási

kreatív, rendészet és közszolgálat, sport, szépészet, szociális

 

Szakmai jellemzőiben sajátosan, ugyanakkor hangsúlyosan jelenik meg a gyakorlati (iskola, képzőközpont, tanműhely, taniroda, tangazdaság, vállalat vagy vállalkozás, egyéni, felnőttképzési, a felsőoktatási és szakképzési duális képzési) szakképzésre való felkészítés, ami sajátosan nyilvánul meg a természettudományos, a gazdasági és humán, a szakoktatói specializációnak megfelelő szakmai ismeretekben és készségekben.

 

 

7. Továbbtanulási lehetőségek

 A Dunaújvárosi Egyetemen:

 • mesterképzési szakon: Tanár-mérnöktanár MA gépészet-mechatronika, informatika, műszaki-gazdasági specializáció;

 • más alapképzési szakokon;

 • szakirányú továbbképzési szakokon;

 • felsőfokú szakképzésben.

 

Más felsőoktatási intézmények

 • mesterszakjain,
 • szakirányú továbbképzési szakjain.

 

 

8. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A szakoktatói képzettség iránt jelentős társadalmi igény figyelhető meg. A munkaerőpiaci és társadalmi igények kielégítését várhatóan jól szolgálja a kétciklusú, lineáris rendszerű képzési szerkezet, amelyben az alapképzés a szakoktató szakon magas szinten képzett gyakorlati oktatók képzését biztosítja. Meggyőződésünk, hogy a jól képzett szakoktatók számára választott szakjuk és specializációjuk lehetővé teszi a szakmai képzésben, illetve az ország bármely kis- és nagyvállalatánál való elhelyezkedésüket.

 

9. A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt:

 • Részvétel a Tanárképző Központ tudományos diákköri műhelyének folyamatos működésében /hozzáférés új gépekhez, eszközökhöz, könyvekhez, folyóiratokhoz/.

 • Részvétel szakmai kirándulásokon, mely során hallgatóink más szakképzési centrumok működésébe is bepillantást nyerhetnek.

 • Részvétel külföldi tanulmányutakon és más országok felsőoktatási intézményeiben történő szakmai részképzéseken.

 • Kollégiumi elhelyezés (a kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják).

 • Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és a Pannon nyelvvizsgarendszer akkreditált vizsgahelye.

 • Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves Selmeci diákhagyományokat őrző és tisztelő közösségnek.

 

 

10. Kollégium

Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

 

 

11. Felvételi ügyintézés

 

Általános felvételi kérdések:

Tanulmányi Hivatal

Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/a "M1" jelű épület 019. számú iroda

Tel.: (30) 226-2345

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szakmai kérdések:

Tanárképző Központ  

Tel.: +36 30 396 20 46

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.