A Dunaújvárosi Egyetem Műszaki Intézete három korábbi intézet összevonásával jött létre 2010 nyarán. Jelenleg az intézethez két tanszék, a Gépészeti és Energetikai Tanszék és a Szerkezeti Integritás Tanszék tartozik. Az intézet oktatási feladata elsősorban a mérnökképzés, de a műszaki és természettudományos alapozó tantárgyak oktatásával más szakok képzéseiben is részt veszünk. A Műszaki Intézet gondozza az Anyagmérnök BSc és a Gépészmérnök BSc szakokat, valamint a Gépészmérnök MSc szakot, de számos szakirányú továbbképzés szerepel az oktatási portfólióban. A nagyszámú külföldi hallgató okán a mérnök szakjainkon angol nyelven is folyik az oktatás, ami magyar hallgatók számára is elérhető. Képzéseinket jól felszerelt korszerű műszerekkel ellátott laboratóriumok és magas szinten kidolgozott elektronikus és online tananyagok segítik.

 

A Műszaki Intézet kutatási tevékenysége a műszaki és környezetvédelmi területen folyik. Kutatásaink közül kiemelkedik az anyagtudomány, roncsolásmentes anyagvizsgálat, valamint a villamos kisülések környezetvédelmi alkalmazásai. Az Intézet K+F+I tevékenységét az elektromobilitás területével bővíti, mely kiegészíti és egyben új teret nyit az oktatási és kutatási portfóliója tekintetében. Az elektromos közlekedésben, az elektromos járművek működésében nagy hangsúllyal jelennek meg az összetett mechatronikai rendszerek, a villamos hajtástechnika, szenzor és aktuátor technika, valamint a korszerű számítógép alapú irányítástechnika, mely a gépészmérnök alapképzés fő ismeretanyagát adja.

 

Az Egyetem stratégiai céljai a kutatás-fejlesztési-innovációs dimenzióban:

 • Zöldtechnológiai Tudás Központ (napelem, akkumulátor) (2023-tól)
 • Hidrogéntechnológiai Kompetencia Központ (2024-től)
 • Acélipari (Vasmű) Kompetencia Központ (2023-től): Future Steel Academy

 

A hazai felsőoktatási feladatokat támogató általános stratégiai célok megvalósítására az alábbi kutatócsoportokat működtetjük:

 

ZÖLDENERGIA  KUTATÓCSOPORT

Vezető: Dr. habil Sánta Róbert

Tagok:

 • Kovács Bokor Éva
 • Nagy András
 • Szabó Attila
 • Kovács Imre
 • Horváth Miklós
 • Ladányi Gábor
 • Zahola Tamás
 • Petrovickijné dr. Angerer Ildikó
 • Szabóné Juhász Ildikó
 • Gyukity Zoltán
 • Lászlóné Kenyeres Krisztina

Mentorok :

 • habil Szlivka Ferenc
 • habil Kővári Attila
 • Kiss Endre

 

SZERKEZETI INTEGRITÁSI KUTATÓCSOPORT

Vezető: Dr. Pázmán Judit

Tagok:

 • Wizner Krisztián
 • Szabó Andrea
 • Kuti János
 • Kovács György
 • Fehér Jánosné
 • Mészáros Henriette
 • Hári László Róbert

PhD hallgatók:

 • Szabadi Zsuzsa
 • Lama Mkanna

Mentorok:

 • Trampus Péter
 • habil Palotás Béla
 • Dr. Verő Balázs

 

MAID KUTATÓCSOPORT

Vezető:

 • Koroknai László

Tag:

 • Csincsi Zsuzsanna

Mentor:

 • Pór Gábor

 

 

Az Intézet vezetése és munkatársai

 

Intézetigazgató: Dr. habil Sánta Róbert egyetemi docens 

Intézeti koordinátor: Kuti János
Gépészeti és Energetikai Tanszék tanszékvezetője: Dr. habil Sánta Róbert  

Szerkezeti Integritás Tanszék tanszékvezetője: Dr. Szabó Andrea 

Titkárság: Dávid Edit Anna adminisztrátor

 

Alapképzések

Anyagmérnöki BSc

Az anyagmérnök BSc képzés során a hallgatók átfogó ismereteket kapnak a különböző anyagcsaládok, mint a fémek, polimerek, kerámiák előállítási és feldolgozási technológiájáról. Az anyagcsaládok főbb fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságait laborgyakorlatok keretében ismerik meg a korszerű eszközparknak köszönhetően. A képzés során üzemi körülmények között is betekintést nyernek az egyes technológiákba.

Szakfelelős: Dr. Pázmán Judit

 

A szak képzési célja

A képzés célja, olyan anyagmérnökök képzése, akik alkalmasak a fémek, polimerek és kerámiák, valamint a korszerű összetett anyagi rendszerek, azaz kompozitokban zajló folyamatok értelmezésére és irányítására. Továbbá az anyagtulajdonságok különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára, az anyag előállítási technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint ezen technológiákkal előállított anyagok minőségének biztosítására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés mesterszintű (MSc) folytatásához.

 

A szakma szépségei

A robbanásszerűen fejlődő anyagtudomány szinte naponta áraszt el bennünket friss információkkal, kutatási, fejlesztési és tudományos eredményekkel. Az anyagmérnöki szakon végzett mérnökök a legújabb ismeretekkel is felvértezve képesek arra, hogy az anyagtudomány fejlődési folyamatának aktív részesei legyenek. Ezt igazolva, a kutató munka iránt érdeklődő hallgatókat a képzésük során az Anyagtudományi Tanszéken folyó kutatási projektben is foglalkoztatjuk, így fejlesztve bennük az ipari problémák önálló megoldásának készségét.

 

Az ideális jelentkező

Megfelelő középiskolai kémiai, fizikai, matematikai ismeretek birtokában érdeklődik a műszaki anyagtudomány iránt, és ennek művelését későbbi hivatásának tekinti.

 

Elsajátítandó szakmai ismeretek

A hallgatók anyagmérnök képzésük során elsajátítják az anyagi rendszerekben zajló fizikai-kémiai folyamatokat, a folyamatok (alapszinten való) matematikai leírását, különös tekintettel a termodinamika és kinetika törvényszerűségeire. Emellett megtanulják a szilárd anyagok atomi-, mikro- és makro-szerkezetét, a szerkezet vizsgálatához szükséges alapvető módszereket és az alapvető eszközök működési elvét, illetve a szerkezetek kialakulását előidéző folyamatokat. Az anyagszerkezeti ismereteken túl a képzésük során hangsúlyt helyezünk gyártástechnológiákra és azok berendezéseire így a hallgatók ismerteket szereznek:

 • az anyaggyártó gépek és berendezések működési alapelveiről,
 • a fémek és ötvözeteik metallurgiai előállításának alapvető technológiáról,
 • fémek és ötvözeteik képlékeny alakításának, illetve öntésének alapvető technológiáról,
 • a hőkezelés, a felületkezelés alapvető technológiáról,
 • a kerámiák, a kompozitanyagok gyártásának alapvető technológiáról,
 • a részecske erősítésű anyagok, a polimerek előállításának alapvető technológiáiról,
 • valamint a műanyagok feldolgozásának alapvető technológiáiról.

Az anyagfejlesztés, anyagfeldolgozás mellett a képzés fókuszpontjában szerepel az anyagtechnológiák egyes munkafázisainak minőségi ellenőrzésének és részfeladatok minőségirányításának általános szintű ismerete. A gyártástechnológia és minőségirányítás elengedhetetlen része az anyagvizsgálat. Így a hallgatók az egyetem korszerű roncsolásos és roncsolásmentes laboratóriumaiban sajátíthatják el az egyes mérési módszereket és az eredmények kiértékelési folyamatát. Az anyaggyártással kapcsolatos környezeti terhelés felmérésének és annak csökkentésének kiemelt szerepet szánunk a képzés során, úgy, mint az anyaggyártással kapcsolatos energiafelhasználás felmérésének és annak racionalizálásának eljárásaira.

 

Főbb tárgyak

Anyagok szerkezete és tulajdonságai, bevonatolási technológiák, fémek, kerámiák, polimerek kémiája, fémtechnológia, gyártástechnológia, hő- és áramlástan, hőkezelés és felületkezelés, hulladékfeldolgozás, kerámiatechnológia, kémia és anyagismeret, kompozitok, könnyűfémek olvasztása, környezetvédelem és energiagazdálkodás, mechanika, minőségirányítás, öntészeti eljárások, polimertechnológia, szabványismeret, szerszámtervezés, technológiai modellezés, tulajdonság és szerkezetvizsgálat, az angol és német gépészeti szaknyelvi kommunikáció alapjai.

 

Infrastruktúra

 • korszerű metallográfiai és mikroszkópos laboratórium, mely automata csiszoló-polírozó berendezések mellett többféle Zeiss optikai mikroszkóppal és egy Zeiss EVO MA 15 pásztázó elektronmikroszkóppal van felszerelve.
 • mechanikai anyagvizsgáló laboratórium, melyben szakítógép, ütőmű, keménységmérő gépeket telepítettek, hogy a különböző anyagcsaládok ipar számára fontos mechanikai mérőszámait meg lehessen határozni.
 • fizikai szimulációs laboratórium, melyben a fémek előállításának és alakításának korszerű, és az ipar által alkalmazott technológiáit lehet kis próbatesteken szimulálni, mint pl. meleg és hideg hengerlés, kovácsolás, kristályosodás stb.
 • polimervizsgáló laboratórium, melyben a polimerek/műanyagok alapvető fizikai és gyártástechnológiai sajátosságait, átalakulási folyamatait mérő és nyomon követő berendezések vannak, mint pl. lágyuláspontmérő HDT/VICAT berendezés, sűrűségmérő, üvegesedési/nagyrugalmas/ömledék állapotokat meghatározni képes differenciális pásztázó kaloriméter (DSC).
 • roncsolásmentes anyagvizsgáló labor, ahol mágneses és ultrahangos vizsgálatokat végeznek, és eszközöket is fejlesztenek
 • felületfizikai laboratórium, melyben az anyagok korrózióval szembeni viselkedését vizsgálják

valamint a hallgatók számára további vizsgáló berendezések megismerésére nyílik lehetőség az ISD Dunaferr Zrt-vel való együttműködés révén.

 

Gépészmérnöki BSc

A Gépészmérnök BSc képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényei szerint, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második (mesterfokozat, MSc) ciklusban történő folytatásához.

A Dunaújvárosi Egyetemen a Gépészmérnöki BSc ( szakfelelős: Dr. Szabó Attila) képzés során

 • Gépüzemfenntartás és műszaki diagnosztika specializáció ( a s felelőse: Dr. Szabó Attila),
 • Zöld energetika specializáció ( a spec. felelőse: Dr. Kovács-Bokor Éva),
 • Nukleáris energetika specializáció (a spec. felelőse: Dr. Pázmán Judit)

elsajátítására van lehetőség.

 

A szak képzési célja

Olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényei szerint, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második (mesterfokozat, MSc) ciklusban történő folytatásához.

A Gépüzemfenntartás és műszaki diagnosztika specializáció szinte egyedülálló oktatási forma Magyarországon.  A körzetben lévő nagy- és kisvállalatok részéről egyaránt, de az ország más részein lévő iparvállalatoknál is nagy igény mutatkozik az ilyen szakirányt végzett gépészmérnök hallgatók iránt. Ez a specializáció az egyik legnépszerűbb specializációnk mind a nappali, mind a levelezős hallgatók körében.

Zöld energetika specializáció: Az EU 2030-ig a CO2 kibocsátás 55%-os csökkentését, míg 2050-ig a karbonsemlegesség megteremtését tűzte ki célul, amit Magyarország is elfogadott. A DUE korszakalkotó lehetőségként tekint erre a folyamatra, új, innovatív irányokat teremve a műszaki-informatikai kutatások, valamint azok társadalmi hatásainak elemzésével. A kitörési pontok egyike a régiós vállalatok zöld iparra (CO2-mentes, körkörös gazdasági elven alapuló) történő átállásának támogatása. Ezeket a célokat szem előtt tartva, bízunk abban, hogy a nálunk végzett hallgatók a fenti folyamatokban hatékonyan részt tudnak vállalni.

Nukleáris energetika specializáció Az Egyetem a Magyar Kormány stratégiai partnere, amelynek törvényben rögzített feladata a nukleáris ipar hazai és nemzetközi tudásszolgáltatási platformjának kialakítása, és emellett kiemelt fenntartói elvárás a nukleáris ipar alaptevékenységi szintű (képzési, kutatásfejlesztési és innovációs, valamint a harmadik missziós) támogatása. Az intézmény a legfontosabb partnereik között a Paks II. Atomerőmű Zrt.-nek kiemelt figyelmet szentel, a DUE Paksi Kompetencia- és Kutatóközpontjának felállításával mind képzési, mind műszaki tudományos hátteret ad a beruházásnak.

Az atomenergetika mellett a hidrogénelőállítás/-felhasználás technológiai lehetőségeinek megteremtése is kiemelt helyet foglal el az egyetem kutatás-fejlesztési stratégiájában. A hidrogéntechnológiai kutatások, a hidrogén termelési, tárolási, felhasználási folyamatok fejlesztése, az üvegház hatású gázok kiváltása az ipari folyamatokban mind olyan technológiák, melyek a társadalmi gondolkodás, szemléletformálás és képzési struktúra átformálását is magukban rejtik. Ezért az Egyetemen zajlanak azok a folyamatok, melynek segítségével el tudjuk indítani  a hidrogéntechnológiai képzést is.

 

A szakma szépségei

A mérnöki munka ősi mesterség, a gépek előállítása mindig nagy kihívást jelentett, mert egy-egy gondolat életképességét valójában csak a megvalósításával lehet igazolni. Ez az igény az emberben már ősidők óta benne szunnyad. Ki emlékszik már a kerék felfedezőjére? Azt azonban senki sem vonja kétségbe, hogy milyen nagymértékben segített az emberi munka fizikai terhelésén könnyíteni. Ettől továbblépve a fejlődés elvezetett az automatikus üzemű gépekhez, a robotokhoz, egy csodálatos és új világhoz. A gépészmérnöki tanulmányok ennek a pályának a birodalmába vezeti be az érdeklődőt, úgy, hogy maga is a nagy fejlődési folyamat részesévé válik.

 

Az ideális jelentkező

Azokat a fiatalok várjuk, akik a fenntartható fejlődést, az emberi munka megkönnyítését hivatásuknak érzik, akik szeretnek kísérletezni, ötleteiket a gyakorlatban kipróbálni és munkájuk eredményét közvetlenül is megismerni, megtapasztalni úgy, hogy egyidejűleg egy csapatban dolgoznak, és akiktől már most sem idegen a mértan, a matematika, a fizika, és akik szeretik a gépeket, a szerszámokat és a többi gépi berendezést.

 

Elsajátítandó szakmai ismeretek

Az alapfokozat birtokában a gépészmérnökök - a specializációkat is figyelembe véve - képesek lesznek a következőkre (legalább két kompetencia elvárt az alábbiak közül):

 • gép- és fém- és/vagy polimer szerkezetek és ezek elemei gyártásának, szereléstechnológiájának kidolgozására, irányítására,
 • gépek, szerkezetek diagnosztikai vizsgálatára, karbantartási, megbízhatósági, javítástechnológiai feladatainak kidolgozására,
 • gépészeti technológiai folyamatok irányítására, gépi berendezések kiszolgálásának szervezésére,
 • logisztikai és anyagmozgató rendszerek működtetésére, fejlesztésére,
 • környezetvédelmi feladatok műszaki irányítására.
 • környezetkímélő berendezések működése – hőszivattyúk, szélturbina, napelem, napkollektor - és azok hőforrásainak feltárása
 • Az atomenergetika technológiai lehetőségeinek megismerése
 • A hidrogéntechnológiai kutatások, a hidrogén termelési, tárolási, felhasználási folyamatok elsajátítása

 

Főbb tárgyak

A képzés - igazodva az európai normákhoz - moduláris szerkezetű, kreditrendszerű. Az előírt természettudományi és műszaki alapozó tantárgyak mellett kiemelt szerepe van a számítógéppel támogatott műszaki ábrázolási, szerkesztési, tervezési (CAD), szervezési (CIM), gyártási (CAM), méréstechnikai és minőségbiztosítási (CAQ) ismereteknek és CNC technológiáknak. A képzés részeként idegen nyelveket, magas fokú számítógépes, informatikai ismereteket oktatunk, korszerű vállalkozási, jogi és menedzsment-tudás is szerezhető.

Szakmai alapozó tárgyak: anyagtan, áramlástani és kalorikus gépek, hidraulika, pneumatika, elektronika, villamos gépek, gépipari mérések, környezetvédelem, hő- és áramlástan, szerkezetmérések, tervezői rendszerek, forgácsolás, hegesztés, gyártástervezés, CNC-gépek, CAM, minőségirányítás.

A Gépüzemfenntartás és műszaki diagnosztika specializáció fontosabb szaktárgyai: gyártás- és hegesztéstechnológiájuk, karbantartás-tervezés és irányítás, műszaki diagnosztika, tribológia.

Zöld energetika specializáció fontosabb szakmai tárgyai : Energia menedzsment, fenntartható könyvelés, gazdaságos energiafelhasználás alapjai, megújuló energiaforrások , körforgásos gazdaság alapjai, új környezetvédelmi technikák, hidrogén technológia kémiai alapjai, megújuló energiaforrások projekt feladat.

A Nukleáris energetika specializáció fontosabb szakmai tárgyai: A nukleáris biztonság alapjai, atomenergetikai alapismeretek, atomerőművek berendezései, berendezések integritásának biztosítása, sugárvédelem és környezetpolitika, üzemtani ismeretek, üzemi mérések és anyagvizsgálatok, üzemviteli és karbantartási gyakorlat.

 

Infrastruktúra

A gépészmérnök oktatáshoz korszerű laboratóriumi háttérrel rendelkezik a Dunaújvárosi Egyetem.

A Magyar Akusztikai és Ipari Diagnosztikai Vizsgálólaboratórium (MAID LAB) a  Dunaújvárosi Főiskolán működő roncsolás- és beavatkozásmentes, anyag- és berendezés-vizsgáló laboratórium. Korszerű eszközállományunk a legjobbak között van az országban! Két kiemelt vizsgálati területünk az ultrahangos és akusztikus emissziós mérések, ahol kimagasló eszközparkkal és szakembergárdával rendelkezünk, folyamatban van akkreditációs eljárásunk is. 

Az utóbbi évek fejlesztő munkájának eredménye a korszerű hegesztő laboratórium, amelyben a legkorszerűbb hegesztési eljárások bemutatására és oktatására nyílik lehetőség. Korszerű hegesztőrobotok és hegesztő szimulátorok is rendelkezésre állnak a hallgatók tudásának bővítésére.

További korszerű laboratóriumaink állnak rendelkezésre mind az oktatás mind a kutatás elősegítésére: CAD/CAM-, CNC-, műszaki diagnosztika-, mechatronikai-, digitális mérés-, FESTO pneumatika és PLC-, SKF szereléstechnológiai labor, gépipari forgácsoló műhely.

A laborok eszközeit partnereink - AUDI Hungaria, BOSCH, Delta-3N Kft. rezgésdiagnosztika, ISD DUNAFERR. FESTO Automatika, OMRON Ipari Automatizálás, SIEMENS Magyarország, SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. - biztosítják.

A gépészmérnök hallgatók megismerkedhetnek igen korszerű anyagvizsgáló laboratóriumainkkal is, melyek főkét az anyagmérnök képzés céljait szolgálják.

 • mechanikai anyagvizsgáló laboratórium melyben szakítógép, ütőmű, keménységmérő gépekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók
 • polimervizsgáló laboratórium
 • roncsolásmentes anyagvizsgáló labor
 • felületfizikai laboratórium, melyben az anyagok korrózióval szembeni viselkedését vizsgálják
 • BOSCH laboratórium, mely főként berendezések fárasztó vizsgálatait hivatott elvégezni.

 

 

Mesterképzések

 

Gépészmérnök MSc

A Gépészmérnök MSc képzés 2013 óta folyik Egyetemünkön (szakfelelős: Dr. habil Sánta Róbert). A Gépüzemfenntartás és műszaki diagnosztika szakirányos BSc hallgatók körében a legnépszerűbb, de sok hallgató érkezik egyéb gépészeti szakterületről is, hogy a munkahelyén vagy leendő munkahelyén felmerülő gépegységek élettartamának optimalizálásával foglalkozzon és ezt nagyon gyakran a cégek is ösztönzik.   

Mesterképzési szakon két specializáció választható:

Élettartam Gazdálkodási Specializáció: Magyar nyelvű képzésben levelező rendszerben folyik az oktatás, melyet keresztfélévben is indítunk az egyre nagyobb érdeklődés kielégítése érdekében.  A specializáció felelőse Dr. Nagy András.

2015 óta már nappali rendszerben, angol nyelven is folyik a képzés Egyetemünkön. Itt is évről-évre növekszik a felvett hallgatók létszáma. Eziránt főként a külföldi diákok érdeklődnek, leginkább a Stipendium Hungaricum ösztöndíj keretében.  

A körzetben lévő ipari vállalatok folyamatosan keresnek Élettartam Gazdálkodási Specializációt végzett Gépészmérnököket, ezért szinte az ország egész területéről érkeznek a hallgatók. A régióban említhetjük a DUNAFERR-t, HANKOOK-ot, a Paksi Atomerőművet, mint nagyobb foglalkoztatókat, de kisebb cégek is egészen jó álláslehetőségeket kínálnak. 

A Paks II. beruházáshoz igen keresettek főleg az MSc végzettségű Gépészmérnökök, de BSc végzettségűek is megtalálhatják a számukra megfelelő állást.   

Korszerű anyagszerkezettan és technológiák specializáció: A specializáción végzett hallgató rendelkezik a gépészeti területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel. Széles körű elméleti és gyakorlati felkészültséggel, módszertani ismeretekkel rendelkezik az összetett gépészeti rendszerek és folyamatok tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához.

A specializáció felelőse: Dr. Csepeli Zsolt

 

 

Szakirányú továbbképzési szakok: 

Minőségirányítási szakember

Szakfelelős: Dr. Hári László Róbert

 

Hidrogéntechnológiai üzemeltető szakmérnök

Szakfelelős: Kuti János

 

Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök

Ügyintéző: Dr. Kovács-Bokor Éva

 

Felsőoktatási szakképzési szakok 

Műszaki mérnökasszisztens

Szakfelelős: Zahola Tamás

 

Tanszékek és további hasznos kapcsolódások az intézethez


 Gépészeti és Anyagtudományi Tanszék
 Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszék