A Dunaújvárosi Egyetem Műszaki Intézete három korábbi intézet összevonásával jött létre 2010 nyarán. Jelenleg az intézethez három tanszék, a Gépészeti tanszék, az Anyagtudományi tanszék és a Természettudományi és Környezetvédelmi tanszék tartozik. Az intézet oktatási feladata elsősorban a mérnökképzés, de a műszaki és természettudományos alapozó tantárgyak oktatásával más szakok képzéseiben is részt veszünk. A Műszaki Intézet gondozza az Anyagmérnök BSc és a Gépészmérnök BSc szakokat, valamint a Gépészmérnök MSc szakot, de számos szakirányú továbbképzés szerepel az oktatási portfólióban. A nagyszámú külföldi hallgató okán a mérnök szakjainkon angol nyelven is folyik az oktatás, ami magyar hallgatók számára is elérhető. Képzéseinket jól felszerelt korszerű műszerekkel ellátott laboratóriumok és magas szinten kidolgozott elektronikus és online tananyagok segítik.

A Műszaki Intézet kutatási tevékenysége a műszaki és környezetvédelmi területen folyik. Kutatásaink közül kiemelkedik az anyagtudomány, roncsolásmentes anyagvizsgálat, valamint a villamos kisülések környezetvédelmi alkalmazásai. Az Intézet K+F+I tevékenységét az elektromobilitás területével bővíti, mely kiegészíti és egyben új teret nyit az oktatási és kutatási portfóliója tekintetében. Az elektromos közlekedésben, az elektromos járművek működésében nagy hangsúllyal jelennek meg az összetett mechatronikai rendszerek, a villamos hajtástechnika, szenzor és aktuátor technika, valamint a korszerű számítógép alapú irányítástechnika, mely a gépészmérnök alapképzés mechatronikai specializációjának fő ismeretanyagát adja.

 

Intézet vezetése és munkatársai

Intézetigazgató: Dr. Sánta Róbert egyetemi docens
Gépészeti és Anyagtudományi Tanszék tanszékvezetője: Dr. Szabó Attila főiskolai docens
Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszék tanszékvezetője: Dr. Kovács-Bokor Éva  egyetemi adjunktus

Titkárság: Tuba Eszter adminisztrátor

 

Alapképzések

Anyagmérnöki BSc

Az anyagmérnök BSc képzés során a hallgatók átfogó ismereteket kapnak a különböző anyagcsaládok, mint a fémek, polimerek, kerámiák előállítási és feldolgozási technológiájáról. Az anyagcsaládok főbb fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságait laborgyakorlatok keretében ismerik meg a korszerű eszközparknak köszönhetően. A képzés során üzemi körülmények között is betekintést nyernek az egyes technológiákba.

 

A szak képzési célja

A képzés célja, olyan anyagmérnökök képzése, akik alkalmasak a fémek, polimerek és kerámiák, valamint a korszerű összetett anyagi rendszerek, azaz kompozitokban zajló folyamatok értelmezésére és irányítására. Továbbá az anyagtulajdonságok különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára, az anyag előállítási technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint ezen technológiákkal előállított anyagok minőségének biztosítására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés mesterszintű (MSc) folytatásához.

 

A szakma szépségei

A robbanásszerűen fejlődő anyagtudomány szinte naponta áraszt el bennünket friss információkkal, kutatási, fejlesztési és tudományos eredményekkel. Az anyagmérnöki szakon végzett mérnökök a legújabb ismeretekkel is felvértezve képesek arra, hogy az anyagtudomány fejlődési folyamatának aktív részesei legyenek. Ezt igazolva, a kutató munka iránt érdeklődő hallgatókat a képzésük során az Anyagtudományi Tanszéken folyó kutatási projektbe is foglalkoztatjuk, így fejlesztve bennük az ipari problémák önálló megoldásának készségét.

 

Az ideális jelentkező

Megfelelő középiskolai kémiai, fizikai, matematikai ismeretek birtokában érdeklődik a műszaki anyagtudomány iránt, és ennek művelését későbbi hivatásának tekinti.

 

Elsajátítandó szakmai ismeretek

A hallgatók anyagmérnök képzésük során elsajátítják az anyagi rendszerekben zajló fizikai-kémiai folyamatokat, a folyamatok (alapszinten való) matematikai leírását, különös tekintettel a termodinamika és kinetika törvényszerűségeire. Emellett megtanulják a szilárd anyagok atomi-, mikro- és makro-szerkezetét, a szerkezet vizsgálatához szükséges alapvető módszereket és az alapvető eszközök működési elvét, illetve a szerkezetek kialakulását előidéző folyamatokat. Az anyagszerkezeti ismereteken túl a képzésük során hangsúlyt helyezünk gyártástechnológiákra és azok berendezéseire így a hallgatók ismerteket szereznek:

 • az anyaggyártó gépek és berendezések működési alapelveiről,
 • a fémek és ötvözeteik metallurgiai előállításának alapvető technológiáról,
 • fémek és ötvözeteik képlékeny alakításának, illetve öntésének alapvető technológiáról,
 • a hőkezelés, a felületkezelés alapvető technológiáról,
 • a kerámiák, a kompozitanyagok gyártásának alapvető technológiáról,
 • a részecske erősítésű anyagok, a polimerek előállításának alapvető technológiáiról,
 • valamint a műanyagok feldolgozásának alapvető technológiáiról.

Az anyagfejlesztés, anyagfeldolgozás mellett a képzés fókuszpontjában szerepel az anyagtechnológiák egyes munkafázisainak minőségi ellenőrzésének és részfeladatok minőségirányításának általános szintű ismerete. A gyártástechnológia és minőségirányítás elengedhetetlen része az anyagvizsgálat. Így a hallgatók az egyetem korszerű roncsolásos és roncsolásmentes laboratóriumaiban sajátíthatják el az egyes mérési módszereket és az eredmények kiértékelési folyamatát. Az anyaggyártással kapcsolatos környezeti terhelés felmérésének és annak csökkentésének kiemelt szerepet szánunk a képzés során, úgy, mint az anyaggyártással kapcsolatos energiafelhasználás felmérésének és annak racionalizálásának eljárásaira.

 

Főbb tárgyak

Anyagok szerkezete és tulajdonságai, bevonatolási technológiák, fémek, kerámiák, polimerek kémiája, fémtechnológia, gyártástechnológia, hő- és áramlástan, hőkezelés és felületkezelés, hulladékfeldolgozás, kerámiatechnológia, kémia és anyagismeret, kompozitok, könnyűfémek olvasztása, környezetvédelem és energiagazdálkodás, mechanika, minőségirányítás, öntészeti eljárások, polimertechnológia, szabványismeret, szerszámtervezés, technológiai modellezés, tulajdonság és szerkezetvizsgálat, az angol és német gépészeti szaknyelvi kommunikáció alapjai.

 

Infrastruktúra

 • korszerű metallográfiai és mikroszkópos laboratórium, mely automata csiszoló-polírózó berendezések mellett többféle Zeiss optikai mikroszkóppal és egy Zeiss EVO MA 15 pásztázó elektronmikroszkóppal van felszerelve.
 • mechanikai anyagvizsgáló laboratórium, melyben szakítógép, ütőmű, keménységmérő gépeket telepítettek, hogy a különböző anyagcsaládok ipar számára fontos mechanikai mérőszámait meg lehessen határozni.
 • fizikai szimulációs laboratórium, melyben a fémek előállításának és alakításának korszerű, és az ipar által alkalmazott technológiáit lehet kis próbatesteken szimulálni, mint. pl. meleg és hideg hengerlés, kovácsolás, kristályosodás stb.
 • polimervizsgáló laboratórium, melyben a polimerek/műanyagok alapvető fizikai és gyártástechnológiai sajátosságait, átalakulási folyamatait mérő és nyomon követő berendezések vannak, mint pl. lágyuláspontmérő HDT/VICAT berendezés, sűrűségmérő, üvegesedési/nagyrugalmas/ömledék állapotokat meghatározni képes differenciális pásztázó kaloriméter (DSC).
 • roncsolásmentes anyagvizsgáló labor, ahol mágneses és ultrahangos vizsgálatokat végeznek, és eszközöket is fejlesztenek
 • felületfizikai laboratórium, melyben az anyagok korrózióval szembeni viselkedését vizsgálják

valamint a hallgatók számára további vizsgáló berendezések megismerésére nyílik lehetőség az ISD Dunaferr Zrt-vel való együttműködés révén.

 

Gépészmérnöki BSc

A Gépészmérnök BSc képzcés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényei szerint, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második (mesterfokozat, MSc) ciklusban történő folytatásához. A Dunaújvárosi Egyetemen a BSc képzés során Karbantartás specializáció és Mechatronika specializáció elsajátítására van lehetőség.

 

A szak képzés célja

Olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényei szerint, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második (mesterfokozat, MSc) ciklusban történő folytatásához. A Dunaújvárosi Egyetemen a BSc képzés során Karbantartás specializáció és Mechatronika specializáció elsajátítására van lehetőség.

A Karbantartás specializáció szinte egyedülálló oktatási forma Magyarországon.  A körzetben lévő nagy- és kisvállalatok részéről egyaránt, de az ország más részein lévő iparvállalatoknál is nagy igény mutatkozik a karbantartás szakirányt végzett gépészmérnök hallgatók iránt. Ez a specializáció a népszerűbb specializációnk mind a nappali, mind a levelezős hallgatók körében.

A Mechatronika szakirányos hallgatók iránt is nagy a kereslet az iparvállalatok részéről.  Ilyen irányú képzés az országban számos felsőoktatási intézményben is megtalálható.    

 

A szakma szépségei

A mérnöki munka ősi mesterség, a gépek előállítása mindig nagy kihívást jelentett, mert egy-egy gondolat életképességét valójában csak megvalósításával lehet igazolni. Ez az igény az emberben már ősidők óta benne szunnyad. Ki emlékszik már a kerék felfedezőjére? Azt azonban senki sem vonja kétségbe, hogy milyen nagymértékben segített az emberi munka fizikai terhelésén könnyíteni. Ettől továbblépve a fejlődés elvezetett az automatikus üzemű gépekhez, a robotokhoz, egy csodálatos és új világhoz. A gépészmérnöki tanulmányok ennek a pályának a birodalmába vezeti be az érdeklődőt, úgy, hogy maga is a nagy fejlődési folyamat részesévé válik.

 

Az ideális jelentkező

Azokat a fiatalok várjuk, akik a természet átalakítását, az emberi munka megkönnyítését hivatásuknak érzik, akik szeretnek kísérletezni, ötleteiket a gyakorlatban kipróbálni és munkájuk eredményét közvetlenül is megismerni, megtapasztalni úgy, hogy egyidejűleg egy csapatban dolgoznak, és akiktől már most sem idegen a mértan, a matematika, a fizika, és akik szeretik a gépeket, a szerszámokat és a többi gépi berendezést.

 

Elsajátítandó szakmai ismeretek

Az alapfokozat birtokában a gépészmérnökök - a specializációkat is figyelembe véve - képesek lesznek a következőkre (legalább két kompetencia elvárt az alábbiak közül):

 •  gép- és fém- és/vagy polimer szerkezetek és ezek elemei gyártásának, szereléstechnológiájának kidolgozására, irányítására,
 • gépek, szerkezetek diagnosztikai vizsgálatára, karbantartási, megbízhatósági, javítástechnológiai feladatainak kidolgozására,
 • gépészeti technológiai folyamatok irányítására, gépi berendezések kiszolgálásának szervezésére,
 • mechatronikai rendszerek működtetésére, fejlesztésére,
 • logisztikai és anyagmozgató rendszerek működtetésére, fejlesztésére,
 • környezetvédelmi feladatok műszaki irányítására.

 

Főbb tárgyak

A képzés - igazodva az európai normákhoz - moduláris szerkezetű, kreditrendszerű. Az előírt természettudományi és műszaki alapozó tantárgyak mellett kiemelt szerepe van a számítógéppel támogatott műszaki ábrázolási, szerkesztési, tervezési (CAD), szervezési (CIM), gyártási (CAM), méréstechnikai és minőségbiztosítási (CAQ) ismereteknek és CNC technológiáknak. A képzés részeként idegen nyelveket, magas fokú számítógépes, informatikai ismereteket oktatunk, korszerű vállalkozási, jogi és menedzsment-tudás is szerezhető.

Szakmai alapozó tárgyak: anyagtan, áramlástani és kalorikus gépek, hidraulika, pneumatika, elektronika, villamos gépek, gépipari mérések, környezetvédelem, hő- és áramlástan, szerkezetmérések, tervezői rendszerek, forgácsolás, hegesztés, gyártástervezés, CNC-gépek, CAM, minőségirányítás.

A Karbantartás specializáció fontosabb szaktárgyai: gyártás- és hegesztéstechnológiájuk, karbantartás-tervezés és irányítás, műszaki diagnosztika, tribológia.

A Mechatronika specializáció fontosabb szakmai tárgyai: Mechatronika alapjai, mechatronikai rendszerek, villamos hajtástechnika, szenzorok és aktuátorok, mechatronikai rendszerek programozása. 

 

Infrastruktúra

A gépészmérnök oktatáshoz korszerű laboratóriumi háttérrel rendelkezik a Dunaújvárosi Egyetem.

A Magyar Akusztikai és Ipari Diagnosztikai Vizsgálólaboratórium (MAID LAB) a  Dunaújvárosi Főiskolán működő roncsolás- és beavatkozásmentes, anyag- és berendezés-vizsgáló laboratórium. Korszerű eszközállományunk a legjobbak között van az országban! Két kiemelt vizsgálati területünk az ultrahangos és akusztikus emissziós mérések, ahol kimagasló eszközparkkal és szakembergárdával rendelkezünk, folyamatban van akkreditációs eljárásunk is. 

Az utóbbi évek fejlesztő munkájának eredménye a korszerű hegesztő laboratórium. Amelyben a legkorszerűbb hegesztési eljárások bemutatására és oktatására nyílik lehetőség. Korszerű hegesztőrobotok és hegesztő szimulátorok is rendelkezésre állnak a hallgatók tudásának bővítésére.

További korszerű laboratóriumaink állnak rendelkezésre mind az oktatás mind a kutatás elősegítésére: CAD/CAM-, CNC-, műszaki diagnosztika-, mechatronikai-, digitális mérés-, FESTO pneumatika és PLC-, SKF szereléstechnológiai labor, gépipari forgácsoló műhely.

A laborok eszközeit partnereink - AUDI Hungaria, BOSCH, Delta-3N Kft. rezgésdiagnosztika, ISD DUNAFERR. FESTO Automatika, OMRON Ipari Automatizálás, SIEMENS Magyarország, SKF Svéd Golyóscsapágy ZRt. - biztosítják.

A gépészmérnök hallgatók megismerkedhetnek igen korszerű anyagvizsgáló laboratóriumainkkal is, melyek főkét az anyagmérnök képzés céljait szolgálják.

 • mechanikai anyagvizsgáló laboratórium melyben szakítógép, ütőmű, keménységmérő gépekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók
 • polimervizsgáló laboratórium
 • roncsolásmentes anyagvizsgáló labor
 • felületfizikai laboratórium, melyben az anyagok korrózióval szembeni viselkedését vizsgálják
 • továbbá a BOSCH laboratóriumot is, mely főként berendezések fárasztó vizsgálatait hivatott elvégezni.

 

Karbantartási szakirány
A Karbantartás specializáció szinte egyedülálló oktatási forma Magyarországon.  A körzetben lévő nagy- és kisvállalatok részéről egyaránt, de az ország más részein lévő iparvállalatoknál is nagy igény mutatkozik a karbantartás szakirányt végzett gépészmérnök hallgatók iránt. Ez a specializáció a népszerűbb specializációnk mind a nappali, mind a levelezős hallgatók körében.

Mechatronika szakirány
Az Intézet K+F+I tevékenységét a mechatronikai rendszerek területével bővíti, mely kiegészíti és egyben új teret nyit az oktatási és kutatási portfóliója tekintetében. Az elektromos járművekben is nagy hangsúllyal jelennek meg az összetett mechatronikai rendszerek, a villamos hajtástechnika, szenzor és aktuátor technika, valamint a korszerű számítógép alapú irányítástechnika, mely a gépészmérnök alapképzés mechatronikai specializációjának fő ismeretanyagát adja.

 

Felsőoktatási szakképzési szakok

Műszaki (gépészeti specializáció)

 

Mesterképzések

Gépészmérnök MSc

A Gépészmérnök MSc képzés 2013 óta folyik Egyetemünkön. A karbantartás szakirányos BSc hallgatók körében a legnépszerűbb, de sok hallgató érkezik egyéb gépészeti szakterületről is, hogy a munkahelyén vagy leendő munkahelyén felmerülő gépegységek élettartamának optimalizálásával foglalkozzon és ezt nagyon gyakran a cégek is ösztönzik.   

A képzés keretében jelenleg az Élettartam Gazdálkodási Specializációt oktatjuk. Magyar nyelvű képzésben levelező rendszerben folyik az oktatás, melyet keresztfélévben is indítunk az egyre nagyobb érdeklődés kielégítése érdekében.  

2015 óta már nappali rendszerben, angol nyelven is folyik a képzés Egyetemünkön. Itt is évről-évre növekszik a felvett hallgatók létszáma. Eziránt főként a külföldi diákok érdeklődnek, leginkább a Stipendium Hungaricum ösztöndíj keretében.  

A körzetben lévő ipari vállalatok folyamatosan keresnek Élettartam Gazdálkodási Specializációt végzett Gépészmérnököket, ezért szinte az ország egész területéről érkeznek a hallgatók. A régióban említhetjük a DUNAFERR-t, HANKOOK-ot, a Paksi Atomerőművet, mint nagyobb foglalkoztatókat, de kisebb cégek is egészen jó álláslehetőségeket kínálnak. 

A Paks II. beruházáshoz igen keresettek főleg az MSc végzettségű Gépészmérnökök, de BSc végzettségűek is megtalálhatják a számukra megfelelő állást.   

 

Szakirányú továbbképzési szakok:

Minőségirányítási szakember 
Minőségirányítási szakmérnök  
Műszaki diagnosztika és méréstechnika
Műszaki környezeti szakmérnök
Ipari környezeti szakmérnök
Gumiipari technológiai szakmérnök
Gépészeti karbantartó
Hegesztő technológus
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök

 

Tanszékek és további hasznos kapcsolódások az intézethez


 Gépészeti és Anyagtudományi Tanszék
 Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszék