Köszönjük, hogy nálunk szeretnéd tanulmányaidat folytatni.


ÁTVÉTEL

I. Ki kérheti az átvételt?

Más felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató kérheti átvételét az Egyetemre.

II. A kapacitások figyelembevételével az a hallgató vehető át, aki a 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) előírásainak megfelel:
a.) azonos képzési szinten belül vagy alapszintről felsőoktatási szakképzési szintre, ha
aa.) azonos képzési területre, illetve szakcsoportba kéri átvételét és/vagy
ab.) egy érettségi követelmény/vizsgatárgy megegyezik, az új szak érettségi követelmény/ vizsgatárgyával, továbbá
b.) a hallgató hallgatói jogviszony elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetve ennek feltételei sem állnak fenn az átvétel időpontjában és
c.) a fennálló hallgatói jogviszonyról igazolást csatol a hallgató.

III. Az adott félévre történő beiratkozáshoz a kérelem benyújtásának határideje, legkésőbb szeptember 1. vagy február 1.

A kérelmet
a Tanulmányi Bizottsághoz (TB) címezve a Tanulmányi Hivatalban lehet benyújtani.

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal (TH)
Dunaújváros, Pf.152
2401

Az átjelentkezési kérelem formanyomtatványa erre a linkre kattintva érhető el.

A kérelemhez csatolni kell:

A fennálló hallgatói jogviszonyigazolást (lehet aktív és passzív is), amely 15 napnál nem régebbi és az átjelentkezés jogcím megjelölésével adtak ki, valamint egy igazolást a teljesített tantárgyakról.
Az adott félévre történő beiratkozáshoz a kérelem benyújtásának határideje, legkésőbb szeptember 1. vagy február 1.


IV. A TB átvételi határozatában rendelkezik az átvétel hatályáról, a hallgatóra vonatkozó ajánlott tantervéről.

Az államilag támogatott helyről átvételt nyert hallgató csak akkor vehető át államilag támogatott képzésre, ha az Egyetemnek az adott szakon van üres államilag támogatott státusza, és a hallgató a 15. § (5) a) pontjában meghatározott időt még nem használta fel. Ezen feltételek hiánya esetén költségtérítéses formában folytatja tanulmányait. Miután az Egyetemen hallgatói jogviszonyt létesített, az Egyetem többi költségtérítéses hallgatójával megegyező módon kérheti a TJR szerint államilag támogatott képzésben megüresedett helyre történő átsorolását.V. Ha átvételt engedélyezték és a hallgató is elfogadja a határozatban foglaltakat, akkor az Egyetemre be kell iratkoznia és a korábbi intézményben a hallgatói jogviszonyt meg kell szüntetni!
A beiratkozást követően a TH hivatalosan kéri a hallgató leckekönyvének lezárását és átadását. Eredeti leckekönyvet a volt intézmény küldi el hozzánk és nem a hallgató hozza!

A beiratkozáshoz szükségesek az alábbi dokumentumok:

 • átvételi határozat
 • az átvételi döntést tartalmazó levélben megadott befizetési kötelezettségét teljesítse a mellékelt tájékoztató segítségével. (Önköltséges hallgatóknál.)
 • NEPTUNBÓL kinyomtatott beiratkozási lap 2 példányban (Részletek a Beiratkozási lap menüpontban)
 • személyi igazolvány +lakcímkártya (ha külföldi állampolgár, akkor útlevél és tartózkodási engedély)
 • születési anyakönyvi kivonat
 • adóazonosító jel
 • TAJ szám
 • saját bankszámlaszám
 • saját e-mail cím
 • 1 db igazolványkép
 • eredeti középiskolai bizonyítvány és fénymásolata
 • eredeti érettségi bizonyítvány és fénymásolata
 • eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány és fénymásolata (amennyiben van)
 • többletpontra jogosító eredeti dokumentumok és fénymásolataik (amennyiben van)
 • Tárgybefogadási kérelem esetén: a tantárgyfelelős által aláírt eredeti tantárgyi tematikák, programok, amelyek a leckekönyvben szerepelnek.

 

Befizetési kötelezettségét a Neptun nyitó oldalon, a letölthető dokumentumok között található „Pénzügyi útmutató 2021” tájékoztató segítségével tudja teljesíteni.

A beiratkozás feltétele a beiratkozási díj és az önköltség teljesítése a Neptunon keresztül!


VI. Kreditbefogadás:

Tantárgybefogadás, munkatapasztalat elismerése. A kreditbefogadás a beiratkozás után lehetséges elektronikus úton a Neptun rendszeren keresztül. Az addig végzett tanulmányokra vonatkozó ajánlott tantervet és tárgyleírásokat és egyéb tanulmányokat, munkatapasztalatot igazoló dokumentumokat a beiratkozáshoz kell hozni.