Szakoktató (BA) ALAPSZAK
Vocational Technical Instructor BA

 

1. A felvételi vizsga

A felvételhez szóbeli gyakorlati vizsgát szervezünk. A felvételi összpontszám (max. 400 pont) az ezen a vizsgán elért pontszám (max. 200 pont) duplázásával kerül meghatározásra, többletpontok hozzáadása nélkül.

A felvételi vizsgára egyéni felvételi elbeszélgetések formájában kerül sor, melynek két része lesz.

 

 

2. Szakmai-pedagógiai bemutatkozás

A felvételi elbeszélgetés első részeként a jelölt bemutatja magát, eddigi személyes, szakmai és – amennyiben van – pedagógiai életútját, pályáját: képet ad rátermettségéről, szakmai motivációjáról, terveiről. A jelentkező bemutatkozását prezentációs diasorral kíséri, melyhez az oldal alján letölthető "Prezentáció sablon"-t kérjük használni. A prezentáció felépítéséhez további segítséget talál az ugyancsak lentebb letölthető "Prezentáció leírása" dokumentumban.

 

 

3. Pedagógiai-pszichológiai szituációk megvitatása

A felvételi elbeszélgetés második részeként a jelöltet a felvételi bizottság egy pedagógiai-pszichológiai szituációs feladattal ismerteti meg, melyről a jelöltnek véleményt kell alkotnia és megfogalmaznia. A szituációs feladatokra példák a harmadikként letölthető "Szituációs feladatok" dokumentumban olvashatók. 

 

A felvételi vizsga eredményéről a jelentkezők sms vagy email értesítést fognak kapni központilag (felvi.hu).

 

 

4. A pótfelvételi vizsgák ideje

2022. augusztus 16-17. (a jelentkezők számától függően, de várhatóan 8.30-15.30 között 15 perces egyéni időpontokban)

A vizsgák online formában kerülnek megszervezésre Microsoft Teams alkalmazáson keresztül. (Az alkalmazást itt letöltheti előre asztali gépre és mobileszközre, illetve a böngészőn keresztül is be lehet lépni az alkalmazásba itt.) További részletekről, a felvételi vizsga egyéni időpontjairól a vizsga előtt emailben küldünk értesítést. 

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Prezentáció leírás

Prezentáció sablon minta

 Prezentáció szerkeszthető

Szituációs feladatok

 

Sikeres felvételit kívánunk!

A Tanárképző Központ oktatói

 

Elérhetőségek:

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Telefonszám: +36 30 396 20 46 

 


Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 

Képzés szintje: alapképzés

Végzettség: alapfokozat (bachelor; rövidítve: BA) 

Szakképzettség: szakoktató

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Vocational Technical Instructor

 

2022. szeptembertől induló képzés mintatanterve:

SzakoktatóBA_mintatanterv_TK_2022

_Szakoktato_NAPPALI

_Szakoktato_LEVELEZO

  

Mintatanterv (2021-től érvényes)

 

A 2022/2023-as felvételi eljárás során Egyetemünk eltörli a minimumponthatárt és nem szükséges emelt szintű érettségi sem.

 

Képzési terület

 • pedagógusképzés

 

A képzési idő félévekben

 • 6 félév

 

Finanszírozás

 • államilag támogatott
 • költségtérítéses (195.000 Ft)

 

Választható specializációk:

 • műszaki szakoktató,
 • üzleti szakoktató,
 • szolgáltatási szakoktató

 

A felvétel, a jelentkezés feltétele

 • Az intézményben tett gyakorlati felvételi vizsga.

 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

 • 180 kredit

 

A szak orientációja

 • gyakorlatorientált (60-70 százalék)

 

A szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték

 • 10 kredit

 

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték

 • 10 kredit

 

A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása

 • 146/0114

 

 

1. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja szakoktatók képzése, akik a specializációjukhoz tartozó ágazatok területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben elsősorban a gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott szakmai (vállalati, intézményi képzőhelyeken, képzőközpontban folyó, tanműhelyi, tanirodai, tangazdaság, egyéni- és társas vállalkozásoknál folyó, valamint felnőttképzési, felsőoktatási és szakképzési duális képzési) egyéni és csoportos gyakorlatok megtervezésére, vezetésére, megszervezésére.

Tanulmányaikat a szakmai tanár mesterképzésben folytathatják.

 

 

2. A szakoktató specializációnak megfelelő elsajátítandó szakmai kompetenciák

 

 • tudása
  • Átfogóan ismeri a szakoktató specializációjának megfelelő tantárgykör alapvető tényeit, irányait és határait.
  • Ismeri a szakoktató specializációjának műveléséhez szükséges legalapvetőbb matematikai, természet- vagy gazdaságtudományi, társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat a szakképzés nézőpontjából.
  • Ismeri a specializációjához kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert a szakképzés nézőpontjából.
  • Ismeri a gyakorlati foglalkozások (iskolai, vállalati, intézményi, szolgáltató, mezőgazdasági) tervezésével, szervezésével, megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, az egyéni és csoportos gyakorlatok szervezésének alapelveit, a differenciálás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás alapfogalmait.
  • Rendelkezik a rövidciklusú képzések tervezéséhez, szervezéséhez és vezetéséhez szükséges speciális elméleti és módszertani alapokkal és gyakorlati ismeretekkel.
  • Rendelkezik a szakoktatói tevékenységhez szükséges speciális elméleti és módszertani alapokkal és gyakorlati ismeretekkel.
  • Ismeri a duális és egyéni képzés legfontosabb alapfogalmait, jellemzőit, tipikus megvalósítási formáit.

 

 • képességei
  • A szakképzés nézőpontjából képes a specializációnak megfelelő ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
  • A szakképzés nézőpontjából képes az adott specializáció legfontosabb elméleteit, eljárásrendjét és az azokkal összefüggő terminológiát gyakorlati feladatok végrehajtásakor alkalmazni.
  • Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
  • Képes a szakmai specializációnak megfelelő munkafogások, munkacselekvések, munkatevékenységek bemutatására, elsajátításának és begyakoroltatásának irányítására.
  • Képes a gyakorlati vizsgák megtervezésére, megszervezésére, megvalósítására és ellenőrzésére, értékelésére a minőségbiztosítási elvek figyelembevétele révén.
  • Képes egyszerűbb, a szakképzés nézőpontjából fontos rendszerek és folyamatok modellezésére, különös tekintettel a gyakorlóhelyek eltérő szempontjaira.
  • Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye (képzési központ, tanműhely, taniroda, tangazdaság, vállalat vagy vállalkozás által működtetett egyéni gyakorlóhely) erőforrásaival hatékonyan gazdálkodni.
  • Munkája során képes alkalmazni és betartatni a biztonságtechnikai, tűzvédelmi és higiéniai szabályokat, előírásokat.
  • Képes arra, hogy specializációjának megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább alapszinten egy idegen nyelven.

 

 • attitűdje
  • Vállalja szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
  • Nyitott a specializációja területén zajló, a szakképzés szempontjából kiemelt szakmai, technológiai fejlesztések és innovációk megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
  • Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai és pedagógusi céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
  • Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
  • Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.

 

 • autonómiája és felelőssége
  • Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
  • Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen a pedagógiai) szakterület képzett szakembereivel is.
  • Feltárja az alkalmazott technológiák, eljárások, kezelésmódok hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
  • A szakképzés nézőpontjából figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
  • Hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.

 

 

3. A szakoktató pedagógiai területen elsajátítandó

 

 • tudása
  • Alapvető tudással rendelkezik a személyiség sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a szocializációról, a hátrányos helyzetű tanulókról, a személyiségfejlődés zavarairól, a magatartásproblémák okairól.
  • Rendelkezik a szakoktatói tevékenységhez szükséges pedagógiai, pszichológiai, digitális pedagógiai és alapvető gyógypedagógiai, szociálpedagógiai és andragógiai ismeretekkel.
  • Ismeri a tanulók életkori sajátosságait, megismerésének módszereit.
  • Rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) felkészültséggel.
  • Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel.
  • Ismeri az egész életen át tartó tanulásra felkészítés jelentőségét
  • Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól.
  • Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.
  • Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben, a továbbképzés lehetőségeiről, a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről.
  • Ismeri a tehetség, a sajátos nevelési igény és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet, valamint a különleges bánásmód fogalmát, ismérveit.
  • Ismeri a gyakorlati foglalkozások (iskolai, vállalati) tervezésével, szervezésével, megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, az egyéni és csoportos gyakorlatok
  • szervezésének alapelveit, a differenciálás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás alapfogalmait.

 

 • képességei
  • Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani
  • Képes a konfliktusok hatékony kezelésére.
  • Képes az érdeklődés, a figyelem folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére a végzettségének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében is.
  • Képes a megértési nehézségek felismerésére és kezelésére.
  • Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására, elfogadtatására.
  • Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő szakterületek képviselőivel, az iskolai és iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően.
  • Képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden tanítványához.
  • Képes a szaktárgyainak tanításával, tanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására.

 

 • attitűdje
  • Tiszteli a tanulók személyiségét.
  • Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára.
  • Törekszik az aktív együttműködésre a szakmai elméleti tárgyak tanáraival.
  • Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása, illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon
  • Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra.
  • Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.
  • Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt, nyitott a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelés, valamint a környezettudatosság iránt.
  • Elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt.
  • Szociális érzékenység és segítőkészség jellemzi. Előítéletektől mentesen végzi oktatómunkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá tenni.

 

 • autonómiája és felelőssége
  • Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.
  • Elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt, reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét.
  • Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel kapcsolatban.
  • Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.
  • Egyenrangú partner a szakmai kooperációban, végiggondolja és képviseli az adott szakterület etikai kérdéseit.

 

 

4. Szakmai jellemzők

 •  A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
 • természet- vagy gazdaságtudományi ismeretek (a szakképzés sajátos elvárásaihoz igazodó matematikai, továbbá a specializációhoz tartozó természet- vagy gazdaságtudományi ismeretek): 15-20 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek (a szakképzés követelményeihez kapcsolódó közgazdaságtan, gazdaság menedzsment, környezetvédelem, minőségbiztosítási ismeretek, továbbá a humán ismeretek közül az alkalmazott kommunikáció, a munka- és egészségvédelem, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés) 15-20 kredit;
 • szakoktatói ismeretek
 • összesen 120-130 kredit, ebből pedagógiai és pszichológiai ismeretek, pedagógiai gyakorlatok 30-40 kredit,
 • a szakmai specializációnak megfelelő szakmai ismeretek 40-50 kredit, ami a szakoktató szak specializációja szerinti ágazatoknak megfelelő szakmai ismeretek és készségek, melyek tartalmukban és követelményeikben igazodnak az iskolai, a képzőközpontbeli, a duális, a vállalati, intézményi és az egyéni szakképzés sajátos elvárásaihoz, és
 • a szakmai specializációnak megfelelő szakmódszertanok, szakmai és pedagógiai gyakorlatok, figyelembe véve a gyakorlati képzőhelyek eltérő sajátosságait 40-50 kredit.

 

 

5. Idegen nyelvi követelmény

 Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

 

6. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai és pedagógiai gyakorlat a szakmódszertanokhoz kapcsolódva, szakmai gyakorlóhelyen (iskolai, vagy képzőközpont, vagy tanműhely, taniroda, tangazdaság, tankonyha vagy vállalat, vállalkozás, felnőttoktatási, a felsőoktatási és szakképzési duális képzési) szervezett gyakorlat és a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalat portfólióban történő összefoglalása.

 

 

7. A képzést megkülönböztető speciális jegyek

 A szakoktató szak fejlesztendő kompetenciaterületei szervesen kapcsolódnak a szakképzés ágazati ismereteihez, az alábbiak szerint:

 

Szakoktató szak specializációja Szakképzési szakág
műszaki bányászat és kohászat, elektrotechnika és elektronika, építőipar, épületgépészet, fa- és bútoripar, könnyűipar, nyomdaipar, gépészet, a honvédelem műszaki területe, informatika és távközlés, környezetvédelem és vízügy, közlekedés, szállítmányozás és logisztika, közlekedésgépész, specializált gép- és járműgyártás, vegyipar, agrár gépész, egészségügyi technika
üzleti közgazdaság, gazdálkodás és menedzsment, ügyvitel, turizmus-vendéglátás, kereskedelem
szolgáltatási kereskedelem, kreatív, rendészet és közszolgálat, sport, szépészet, optika, szociális

 

Szakmai jellemzőiben sajátosan, ugyanakkor hangsúlyosan jelenik meg a gyakorlati (iskola, képzőközpont, tanműhely, taniroda, tangazdaság, vállalat vagy vállalkozás, egyéni, felnőttképzési, a felsőoktatási és szakképzési duális képzési) szakképzésre való felkészítés, ami sajátosan nyilvánul meg a természettudományos, a gazdasági és humán, a szakoktatói specializációnak megfelelő szakmai ismeretekben és készségekben.

 

 

8. Továbbtanulási lehetőségek

 A Dunaújvárosi Egyetemen:

 • mesterképzési szakon: Tanár-mérnöktanár Ma
 • más alapképzési szakokon
 • szakirányú továbbképzési szakokon
 • felsőfokú szakképzésben.

 

Más felsőoktatási intézmények

 • mesterszakjai
 • szakirányú továbbképzési szakjain.

 

 

9. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A szakoktatói képzettség iránt jelentős társadalmi igény figyelhető meg. A munkaerő-piaci és társadalmi igények kielégítését várhatóan jól szolgálja a kétciklusú, lineáris rendszerű képzési szerkezet, amelyben az alapképzés a szakoktató szakon magas szinten képzett gyakorlati oktatók képzését biztosítja. Meggyőződésünk, hogy a jól képzett szakoktatók számára választott szakjuk és specializációjuk lehetővé teszi a szakmai képzésben, illetve az ország bármely kis- és nagyvállalatánál való elhelyezkedésüket.

 

 

10. A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt:

 •  Részvétel a Tanárképző Központ tudományos diákköri műhelyének folyamatos működésében /hozzáférés új gépekhez, eszközökhöz, könyvekhez, folyóiratokhoz/.
 • Részvétel szakmai kirándulásokon, mely során hallgatóink más szakképzési centrumok működésébe is bepillantást nyerhetnek.
 • Részvétel külföldi tanulmányutakon és más országok felsőoktatási intézményeiben történő szakmai részképzéseken.
 • Kollégiumi elhelyezés /a kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják/
 • Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és a Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
 • Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves Selmeci diákhagyományokat őrző és tisztelő közösségnek.

 

 

11. Kollégium

Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

 

 

12. Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal

Dunaújváros, Dózsa György út 37. (kollégium 1. emelet)

Tel.: (30) 226-2345

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Kommunikációs Központ

Dunaújváros, Kallós Dezső út 1. (C épület 110.)

Tel.: (30) 012-0811 / (30) 012-1682

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

13. Szakmai kérdések esetén kérlek, érdeklődj az alábbi elérhetőségek egyikén:

E-mailcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: +36 30 396 20 46