Szakoktató (BA) alapszak Vocational Technical Instructor BA


FELVÉTELI A SZAKOKTATÓ ALAPSZAKRA

 

 

A felvételi vizsga

A felvételhez szóbeli gyakorlati vizsgát szervezünk. A felvételi összpontszám (max. 400 pont) az ezen a vizsgán elért pontszám (max. 200 pont) duplázásával kerül meghatározásra, többletpontok hozzáadása nélkül.

A felvételi vizsgára egyéni felvételi elbeszélgetések formájában kerül sor, melynek két része lesz.

 1. Szakmai-pedagógiai bemutatkozás

A felvételi elbeszélgetés első részeként a jelölt bemutatja magát, eddigi személyes, szakmai és – amennyiben van – pedagógiai életútját, pályáját: képet ad rátermettségéről, szakmai motivációjáról, terveiről. A jelentkező bemutatkozását prezentációs diasorral kíséri, melyhez az oldal alján letölthető "Prezentáció sablon"-t kérjük használni. A prezentáció felépítéséhez további segítséget talál az ugyancsak lentebb letölthető "Prezentáció leírása" dokumentumban.

 1. Pedagógiai-pszichológiai szituációk megvitatása

A felvételi elbeszélgetés második részeként a jelöltet a felvételi bizottság egy pedagógiai-pszichológiai szituációs feladattal ismerteti meg, melyről a jelöltnek véleményt kell alkotnia és megfogalmaznia. A szituációs feladatokra példák a harmadikként letölthető "Szituációs feladatok" dokumentumban olvashatók. 

 

A felvételi vizsga eredményéről a jelentkezők sms vagy email értesítést fognak kapni központilag (felvi.hu).

 

A pótfelvételi eljárás gyors lefolytatása miatt és annak érdekében, hogy a felvételi vizsga egyéni időpontját mielőbb meg tudjuk küldeni, kérjük, hogy amennyiben jelentkezik a Szakoktató szakunkra a pótfelvételi keretében, töltse ki kérdőívünket: Pótfelvételi - Szakoktató - kérdőív

 

A felvételi vizsgák ideje:

2022. június 20-24. (a jelentkezők számától függően, de várhatóan 9.00-16.00 között 15 perces egyéni időpntokban)

A vizsgák online formában kerülnek megszervezésre Microsoft Teams alkalmazáson keresztül. (Az alkalmazást itt letöltheti előre asztali gépre és mobileszközre, illetve a böngészőn keresztül is be lehet lépni az alkalmazásba itt.) További részletekről, a felvételi vizsga egyéni időpontjairól a vizsga előtt emailben küldünk értesítést. 

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Prezentáció leírás

Prezentáció sablon minta

 Prezentáció szerkeszthető

Szituációs feladatok

 

Sikeres felvételit kívánunk!

A Tanárképző Központ oktatói

 

Elérhetőségek:

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Telefonszám: +36 25 551 606


Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 

Képzés szintje: alapképzés

Végzettség: alapfokozat (bachelor; rövidítve: BA) 

Szakképzettség: szakoktató

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Vocational Technical Instructor

 

Mintatanterv (2021-től érvényes)

 

Képzési terület: pedagógusképzés

 

A képzési idő félévekben: 6 félév

 

Finanszírozás:
államilag támogatott, költségtérítéses (190.000 Ft)

 

Választható specializációk:

 • műszaki szakoktató,
 • üzleti szakoktató,
 • szolgáltatási szakoktató

 

A felvétel, a jelentkezés feltétele
Az intézményben tett gyakorlati felvételi vizsga.

 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

 

A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 146/0114

 

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja szakoktatók képzése, akik a specializációjukhoz tartozó ágazatok területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben elsősorban a gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott szakmai (vállalati, intézményi képzőhelyeken, képzőközpontban folyó, tanműhelyi, tanirodai, tangazdaság, egyéni- és társas vállalkozásoknál folyó, valamint felnőttképzési, felsőoktatási és szakképzési duális képzési) egyéni és csoportos gyakorlatok megtervezésére, vezetésére, megszervezésére.
Tanulmányaikat a szakmai tanár mesterképzésben folytathatják.

 

A szakoktató specializációnak megfelelő elsajátítandó szakmai kompetenciák

a) tudása

 • Átfogóan ismeri a szakoktató specializációjának megfelelő tantárgykör alapvető tényeit, irányait és határait.
 • Ismeri a szakoktató specializációjának műveléséhez szükséges legalapvetőbb matematikai, természet- vagy gazdaságtudományi, társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat a szakképzés nézőpontjából.
 • Ismeri a specializációjához kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert a szakképzés nézőpontjából.
 • Ismeri a gyakorlati foglalkozások (iskolai, vállalati, intézményi, szolgáltató, mezőgazdasági) tervezésével, szervezésével, megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, az egyéni és csoportos gyakorlatok szervezésének alapelveit, a differenciálás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás alapfogalmait.
 • Rendelkezik a rövidciklusú képzések tervezéséhez, szervezéséhez és vezetéséhez szükséges speciális elméleti és módszertani alapokkal és gyakorlati ismeretekkel.
 • Rendelkezik a szakoktatói tevékenységhez szükséges speciális elméleti és módszertani alapokkal és gyakorlati ismeretekkel.
 • Ismeri a duális és egyéni képzés legfontosabb alapfogalmait, jellemzőit, tipikus megvalósítási formáit.

b) képességei

 • A szakképzés nézőpontjából képes a specializációnak megfelelő ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
 • A szakképzés nézőpontjából képes az adott specializáció legfontosabb elméleteit, eljárásrendjét és az azokkal összefüggő terminológiát gyakorlati feladatok végrehajtásakor alkalmazni.
 • Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
 • Képes a szakmai specializációnak megfelelő munkafogások, munkacselekvések, munkatevékenységek bemutatására, elsajátításának és begyakoroltatásának irányítására.
 • Képes a gyakorlati vizsgák megtervezésére, megszervezésére, megvalósítására és ellenőrzésére, értékelésére a minőségbiztosítási elvek figyelembevétele révén.
 • Képes egyszerűbb, a szakképzés nézőpontjából fontos rendszerek és folyamatok modellezésére, különös tekintettel a gyakorlóhelyek eltérő szempontjaira.
 • Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye (képzési központ, tanműhely, taniroda, tangazdaság, vállalat vagy vállalkozás által működtetett egyéni gyakorlóhely) erőforrásaival hatékonyan gazdálkodni.
 • Munkája során képes alkalmazni és betartatni a biztonságtechnikai, tűzvédelmi és higiéniai szabályokat, előírásokat.
 • Képes arra, hogy specializációjának megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább alapszinten egy idegen nyelven.

c) attitűdje

 • Vállalja szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 • Nyitott a specializációja területén zajló, a szakképzés szempontjából kiemelt szakmai, technológiai fejlesztések és innovációk megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
 • Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai és pedagógusi céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
 • Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
 • Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.

d) autonómiája és felelőssége

 • Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
 • Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen a pedagógiai) szakterület képzett szakembereivel is.
 • Feltárja az alkalmazott technológiák, eljárások, kezelésmódok hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
 • A szakképzés nézőpontjából figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
 • Hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.

 

A szakoktató pedagógiai területen elsajátítandó

a) tudása

 • Alapvető tudással rendelkezik a személyiség sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a szocializációról, a hátrányos helyzetű tanulókról, a személyiségfejlődés zavarairól, a magatartásproblémák okairól.
 • Rendelkezik a szakoktatói tevékenységhez szükséges pedagógiai, pszichológiai, digitális pedagógiai és alapvető gyógypedagógiai, szociálpedagógiai és andragógiai ismeretekkel.
 • Ismeri a tanulók életkori sajátosságait, megismerésének módszereit.
 • Rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) felkészültséggel.
 • Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel.
 • Ismeri az egész életen át tartó tanulásra felkészítés jelentőségét.
 • Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól.
 • Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.
 • Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben, a továbbképzés lehetőségeiről, a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről.
 • Ismeri a tehetség, a sajátos nevelési igény és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet, valamint a különleges bánásmód fogalmát, ismérveit.
 • Ismeri a gyakorlati foglalkozások (iskolai, vállalati) tervezésével, szervezésével, megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, az egyéni és csoportos gyakorlatok szervezésének alapelveit, a differenciálás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás alapfogalmait.

b) képességei

 • Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani.
 • Képes a konfliktusok hatékony kezelésére.
 • Képes az érdeklődés, a figyelem folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére a végzettségének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében is.
 • Képes a megértési nehézségek felismerésére és kezelésére.
 • Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására, elfogadtatására.
 • Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő szakterületek képviselőivel, az iskolai és iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően.
 • Képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden tanítványához.
 • Képes a szaktárgyainak tanításával, tanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására.

c) attitűdje

 • Tiszteli a tanulók személyiségét.
 • Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára.
 • Törekszik az aktív együttműködésre a szakmai elméleti tárgyak tanáraival.
 • Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása, illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon.
 • Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra.
 • Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.
 • Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt, nyitott a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelés, valamint a környezettudatosság iránt.
 • Elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt.
 • Szociális érzékenység és segítőkészség jellemzi. Előítéletektől mentesen végzi oktatómunkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá tenni.

d) autonómiája és felelőssége

 • Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.
 • Elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt, reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét.
 • Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel kapcsolatban.
 • Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.
 • Egyenrangú partner a szakmai kooperációban, végiggondolja és képviseli az adott szakterület etikai kérdéseit.

 

Az alapképzés jellemzői

Szakmai jellemzők
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- természet- vagy gazdaságtudományi ismeretek (a szakképzés sajátos elvárásaihoz igazodó matematikai, továbbá a specializációhoz tartozó természet- vagy gazdaságtudományi ismeretek): 15-20 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek (a szakképzés követelményeihez kapcsolódó közgazdaságtan, gazdaság menedzsment, környezetvédelem, minőségbiztosítási ismeretek, továbbá a humán ismeretek közül az alkalmazott kommunikáció, a munka- és egészségvédelem, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés) 15-20 kredit;
- szakoktatói ismeretek: összesen 120-130 kredit, ebből

 1. pedagógiai és pszichológiai ismeretek, pedagógiai gyakorlatok 30-40 kredit,
 2. a szakmai specializációnak megfelelő szakmai ismeretek 40-50 kredit, ami a szakoktató szak specializációja szerinti ágazatoknak megfelelő szakmai ismeretek és készségek, melyek tartalmukban és követelményeikben igazodnak az iskolai, a képzőközpontbeli, a duális, a vállalati, intézményi és az egyéni szakképzés sajátos elvárásaihoz, és
 3. a szakmai specializációnak megfelelő szakmódszertanok, szakmai és pedagógiai gyakorlatok, figyelembe véve a gyakorlati képzőhelyek eltérő sajátosságait 40-50 kredit.

 

Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai és pedagógiai gyakorlat a szakmódszertanokhoz kapcsolódva, szakmai gyakorlóhelyen (iskolai, vagy képzőközpont, vagy tanműhely, taniroda, tangazdaság, tankonyha vagy vállalat, vállalkozás, felnőttoktatási, a felsőoktatási és szakképzési duális képzési) szervezett gyakorlat és a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalat portfólióban történő összefoglalása.

 

A képzést megkülönböztető speciális jegyek
A szakoktató szak fejlesztendő kompetenciaterületei szervesen kapcsolódnak a szakképzés ágazati ismereteihez, az alábbiak szerint:

Szakoktató szak specializációja Szakképzési szakág
műszaki bányászat és kohászat, elektrotechnika és elektronika, építőipar, épületgépészet, fa- és bútoripar, könnyűipar, nyomdaipar, gépészet, a honvédelem műszaki területe, informatika és távközlés, környezetvédelem és vízügy, közlekedés, szállítmányozás és logisztika, közlekedésgépész, specializált gép- és járműgyártás, vegyipar, agrár gépész, egészségügyi technika
üzleti közgazdaság, gazdálkodás és menedzsment, ügyvitel, turizmus-vendéglátás, kereskedelem
szolgáltatási kereskedelem, kreatív, rendészet és közszolgálat, sport, szépészet, optika, szociális

Szakmai jellemzőiben sajátosan, ugyanakkor hangsúlyosan jelenik meg a gyakorlati (iskola, képzőközpont, tanműhely, taniroda, tangazdaság, vállalat vagy vállalkozás, egyéni, felnőttképzési, a felsőoktatási és szakképzési duális képzési) szakképzésre való felkészítés, ami sajátosan nyilvánul meg a természettudományos, a gazdasági és humán, a szakoktatói specializációnak megfelelő szakmai ismeretekben és készségekben.

 

Továbbtanulási lehetőségek

A Dunaújvárosi Egyetemen:

 • mesterképzési szakon: Tanár-mérnöktanár Ma
 • más alapképzési szakokon
 • szakirányú továbbképzési szakokon
 • felsőfokú szakképzésben.

Más felsőoktatási intézmények:

 • mesterszakjain
 • szakirányú továbbképzési szakjain.

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:
A szakoktatói képzettség iránt jelentős társadalmi igény figyelhető meg. A munkaerő-piaci és társadalmi igények kielégítését várhatóan jól szolgálja a kétciklusú, lineáris rendszerű képzési szerkezet, amelyben az alapképzés a szakoktató szakon magas szinten képzett gyakorlati oktatók képzését biztosítja. Meggyőződésünk, hogy a jól képzett szakoktatók számára választott szakjuk és specializációjuk lehetővé teszi a szakmai képzésben, illetve az ország bármely kis- és nagyvállalatánál való elhelyezkedésüket.

 

A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt:

 • Részvétel a Tanárképző Központ tudományos diákköri műhelyének folyamatos működésében /hozzáférés új gépekhez, eszközökhöz, könyvekhez, folyóiratokhoz/.
 • Részvétel szakmai kirándulásokon, mely során hallgatóink más szakképzési centrumok működésébe is bepillantást nyerhetnek.
 • Részvétel külföldi tanulmányutakon és más országok felsőoktatási intézményeiben történő szakmai részképzéseken.
 • Kollégiumi elhelyezés /a kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják/
 • Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és a Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
 • Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves selmeci diákhagyományokat őrző és tisztelő közösségnek.

 

Kollégium
Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

 

Felvételi ügyintézés
Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
Küldj egy e-mailt: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szakmai kérdések esetén kérlek érdeklődj az alábbi elérhetőségek egyikén:
E-mailcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: +36 25 551 606