1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése

Televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés

(Television Production at ISCED level 5)

 

Elektronikus jelentkezés
 Mintatanterv (2017. szeptember 1. előtt beiratkozók)
Mintatanterv nappali és levelező (2017. szeptember 1-től beiratkozók) 
Mintatanterv (2020-tól érvényes)
Mintatanterv (2020/21 szeptembertől)

 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése

 

 • szakképzettségek: felsőfokú televíziós műsorkészítő-asszisztens
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Television Production Assistant

 

 

 3. Mikor válaszd a Felsőoktatási szakképzést?

 

 • ha nincs emelt szintű érettségid
 • ha van már érettségid, de érettségid eredménye nem a legjobb
 • ha nem akarsz még további 3-5 évig tanulni, de azért szeretnél felsőoktatási intézményben tanulni
 • ha biztos akarsz lenni abban, hogyha nem vesznek fel alapképzésre, azért nem vesztegetsz el időt,
 • ha tovább akarsz tanulni alapképzésben, de nincs hozzá elegendő pontod

 

4. Mit nyerhetsz a Felsőoktatási szakképzéssel?

 

 • felsőoktatási intézményben tanulhatsz
 • oklevél minősítésed pontot jelent az alapképzésre való felvételkor

 

 

 5. Képzési terület

 

 • művészet;
 • további képzési terület: társadalomtudomány
 • képzési ág: film- és videoművészet
 • besorolási alapképzési szak: televíziós műsorkészítő; további besorolási szak: kommunikáció és médiatudomány

 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

3715 Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású

 

 

 6. A képzésről röviden

 

 • 4 félév
  a felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 • az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%-45%;
 • az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra.
 • részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;
 • a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit;
 • a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

 

 

 7. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények

 

Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.

 

 

8. A felsőoktatási szakképzés célja

 

A felsőoktatási képzés célja olyan szakemberek képzése, akik műsorvezetői, riporteri, publicisztikai, rendezői, operatőri ismereteik és fejlett kommunikációs képességeik, valamint a mozgóképek kifejező eszközeinek ismerete birtokában felkészültek televíziós műfajokban, televíziós szakemberekkel együttműködésben műsorok készítésében részt venni; részben előre nem látott feltételek melletti technikai feladatokat megoldani. Továbbá olyan szakemberek képzése, akik a televíziós műsorkészítés valamennyi részegységében asszisztensi feladatkörök ellátására képesek, akik elméleti és gyakorlati alapismeretekkel rendelkeznek a tradicionális, valamint a kortárs képalakítás és képalkotás terén, és képesek a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek felhasználására.

 

 

 9. A képzésben elsajátítandó kompetenciák

 

 • a megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
  • a médiaismeret, műfaji ismeretek alapjai;
  • a televíziós technika működésével kapcsolatos ismeretek;
  • műsorvezetési, szerkesztési, riporteri, vágó, operatőri, hang, látvány és dramaturgiai alapismeretek, cross-média ismerete;

 

 • jártasság, képességek:
  • bármilyen művészeti alkotás, társadalomtudományi jelenség, a köznapi és művészeti vizuális látványok analizálására és szintetizálására a tudomány határterületi tudatosságára emelve, munka és tanulási körülmények között;
  • önálló televíziós műfaj (interjú, riport, dokumentumfilm, stb.) megvalósításában a menedzsment tagjaként részt venni;
  • a televíziós műsorkészítés valamennyi folyamatát részben önállóan vagy menedzsment tagjaként irányítani;
  • elemzések és prezentációk elkészítésére;
  • egyszerűbb gyakorlatok elkészítésére, a televíziós műfajok alapegységén át az egyszerűbb műsorokig;
  • a képi ábrázolás alkalmazott és autonóm műfajaiban és eljárásaiban tapasztaltak hasznosítására;
  • művészeti végzettséggel rendelkező szakemberek mellett asszisztensi feladatok ellátására;
  • képalakítási technikák felhasználására.

 

 • önállóság, felelősség:
  • csapatmunkában való részvétel képessége;
  • munkahierarchiába való beilleszkedés képessége;
  • kiemelkedő magyar nyelvű kommunikációs képességek;
  • vizuális ítéletalkotás;
  • interpretáció képessége;
  • vizuális memória és fantázia;
  • alkotókészség;
  • tolerancia;
  • empátia;
  • hír- és témaérzékenység;
  • felelősségvállalás.

 

 

 10. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei

 

 • valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
 • a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit;
 • a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

 

 

11.  A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

A szakmai gyakorlóhelyeket – a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve – a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas vállalkozásoknál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

 

 

 12. Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények

A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 


 13. A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt

 

 • A kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják. Az elmúlt évben a kollégiumi férőhelyet igénylő első évesek 95%-át tudtuk kollégiumi elhelyezésben részesíteni.
 • Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek. Pályázhatnak a DUE Kiemelt sportösztöndíjára
 • Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és a Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
 • Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves Selmeci diákhagyományokat őrző és tisztelő közösségnek.

 

 

14. Kollégium

 

Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

 

 

15. Felvételi ügyintézés

 

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 55