A versenyeztetési felhívás leírása:

 

1. A Dunaújvárosi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az állami vagyonról szóló CVI. törvény 24. §-a és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti versenyeztetési eljárás keretében, nyílt pályázatot hirdet a Dunaújvárosi Egyetem 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 33. sz. (hrsz. 103) alatti épületében lévő CAMPUS egyetemi konyha, menza-étterem és a benne lévő berendezési és felszerelési tárgyak vonatkozásában bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására.

 

2. A pályázat tárgya:

1. Az 1. pontban körülírt és meghatározott ingatlan földszintjén elhelyezkedő, 1086 m2-es helyiség bérbeadása, menza - étterem üzemeltetése a szükséges eszközökkel.

- eszközök és bútorok tekintetében: melléklet szerint.

 

2. A bérleti jogviszony keretében a Bérlő köteles az épületben színvonalas konyhát és éttermet működtetni az egyetem hallgatói, oktatói, dolgozói részére továbbá harmadik személyek számára.

 

3. Pályázati fordulók száma: 1 (egy)

A pályázat beérkezési határideje:           2021. április 30. péntek

A pályázat benyújtása:                              

“PÁLYÁZAT 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 33. Campus Menza bérletére”

Zárt borítékban a 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/a. postázó (közbeszerzés) vagy elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címeken.

 

Helyszíni bejárás:           2021. április 13. kedd 9h, előzetes regisztráció névvel és telefonszámmal a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen szükséges.

Kiegészítő tájékoztatás igényelhető:     Pomázi Gergely (Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság, igazgató: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; 06-25/551-101)

A pályázat hivatalos nyelve:      magyar

Ajánlatok elbírálására jogosult testület:              Kancellár, illetve helyettese által kijelölt Értékelési Bizottság.

 

 

4. A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

Az átadott épületet a Használó kizárólag a szerződés tárgya szerinti tevékenység céljára használhatja. A Használó kötelessége szolgáltatásával kapcsolatos valamennyi szakmai, egészségügyi, higiéniai, munkavédelmi és tűzrendészeti előírást maradéktalanul betartani, így különösen az élelmiszer-előírás és a forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007.(VII.26) FVM_EÜM_SZMM együttes rendeletben és a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben foglaltakat.

A használat során a Használó vállalja, hogy az épületben az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói részére valamint az előbb felsoroltakon kívül bárki számára igénybe vehető szolgáltatást nyújtó menü és „a la carte” választékot biztosít.

 

5. A szerződés határozatlan időre köthető 3 hónapos rendes felmondási idővel a naptári év végére vonatkozóan.

 

6. A szerződéskötéskor meghatározott ingatlan bérleti díjat a szerződéskötés időpontjában nem terheli ÁFA fizetési kötelezettség. Amennyiben ez a későbbiekben bármely okból változna, úgy a bérleti díj mértéke az ÁFA összeggel kiegészül. A díj inflációkövető.

 

7. A nyertes Pályázó köteles a Bérbeadó Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-00282723-00000000 számlájára, a szerződéskötés napjától számított 8 napon belül, 1 havi bérleti díjnak megfelelő összeget, óvadék címén megfizetni.

 

8. Ajánlati feltételek:

Érvényes ajánlatot tehet, a Pályázó ha:

 • gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy vagy büntetlen előéletű magánszemély, ideértve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságait is,
 • megfelelő engedéllyel rendelkezik a tevékenység végzéséhez,
 • nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt,
 • nincs 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása,
 • nincs az Egyetemmel szemben lejárt tartozása,

A Pályázónak valamennyi feltételnek együttesen meg kell felelnie és ezek igazolását az ajánlatnak tartalmaznia kell. Amelyik ajánlat a fenti feltételeknek nem felel meg, az érvénytelennek minősül, a fenti hiányzó adatok és nyilatkozatok később nem pótolhatók.

 

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell

 1. A Pályázó adatait, rövid cégismertetőjét, elérhetőségeit, bemutatását.
 2. A cégbírósági által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát.
 3. Aláírási címpéldány, társasági szerződés másolatát.
 4. Igazolás, hogy a pályázónak nem áll fenn köztartozása.
 5. Számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi nyilatkozata, hogy pályázó számlája sorba állítással nem terhelt.
 6. A megajánlott bérleti díjat HUF/hó nettó formában, melynek minimum összege 690.000 HUF/hó az ingatlan, bútorok és az eszközök, tekintetében. A bérlő által keletkezett rezsi költség minden hónapban tovább számlázásra kerül a bérlő felé, ezáltal a bérleti díjon felül értendő.
 7. Bérlő a havi bérleti díj összegét jelen szerződés hatályba lépését követően minden hónap 30-ig köteles megfizetni a bérbeadó által kiállított számla ellenében. A számla kiegyenlítése átutalással történik Bérbeadónak a számlán megjelölt bankszámlájára.
 8. A Pályázó nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi, amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerződéskötésre nem jelölhet ki mást, maga helyett.

 

10. Az elbírálás szempontjai

Bérbeadó az érvényes ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján értékeli. Mindegyik részszempontra ajánlatot kell adni. Többváltozatú ajánlat nem adható. Az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

Megajánlott havi bérleti díj mértéke HUF/hó (súly 100%)

 • A pályázatokat a bíráló bizottság megvizsgálja, hogy a Pályázók a pályázati dokumentációban meghatározott alaki és tartalmai követelményeknek megfelelnek-e. Azon Pályázót, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázati eljárásból - az arra való indokolás jegyzőkönyvbe vétele mellett - ki kell zárni.
 • Amennyiben szükséges Bérbeadó a döntés érdekében tárgyalást tart. Tárgyalás feltétleiről, időpontjáról és helyéről az érvényes pályázatot benyújtók írásban kapnak értesítést.
 • Az értékelést követő eredményről Bérbeadó elektronikus úton tájékoztatja a résztvevőket, a pályázatban megjelölt hivatalos értesítési e-mail címen.
 • Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy kedvező ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy a pályázat eredményével illetve eredménytelenségével kapcsolatban a Bérbeadóval szemben semmilyen igénnyel nem léphetnek fel.
 • A Bérbeadó fenntartja azt a jogot, hogy a nyertes Pályázó visszalépése, vagy a Bérbeadó a szerződéstől történő későbbi elállása esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.
 • A Pályázók a jelen pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják.

 

11. A pályázat elbírálása 2021. május 5-ig történik meg, az elbírálás nem nyilvános. Az Pályázók értesítése 2021. május 7-ig történik meg írásban, a pályázatban megadott elektronikus elérhetőségen (e-mail).

 

12. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs! A Pályázókat a beérkezési határidő lejártától számított 60 napig ajánlati kötöttség terheli.

A nyertes Pályázóval a személyes kapcsolatfelvétel azonnal megtörténik, a bérleti szerződést legkésőbb 2021. május 14-ig köti meg a pályázat kiírója.

 

13. A birtokbavétel legkorábbi időpontja: 2021. május 14.

A szolgáltatás kezdő időpontja: 2021. május 14.

 

14. Melléklet: eszközlista

 

Kelt: Dunaújváros, 2021. március 30.

 

                                                                                                                   Pomázi Gergely

                                                                                                  üzemeltetési- és szolgáltatási igazgató

 

Eszközlista