Köszönjük, hogy nálunk szeretnéd tanulmányaidat folytatni.


ÁTVÉTEL

I. Ki kérheti az átvételt?

Más felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató kérheti átvételét az Egyetemre.

II. A Kapacitások figyelembevételével az átvétel engedélyezhető:
a.) azonos képzési szinten belül vagy alapszintről felsőoktatási szakképzési szintre, ha
aa.) azonos képzési területre, illetve szakcsoportba kéri átvételét és/vagy
ab.) egy érettségi követelmény/vizsgatárgy megegyezik, az új szak érettségi követelmény/ vizsgatárgyával, továbbá
b.) a hallgató hallgatói jogviszony elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetve ennek feltételei sem állnak fenn az átvétel időpontjában és
c.) a fennálló hallgatói jogviszonyról igazolást csatol a hallgató.

III. A kérelmet
a Tanulmányi Bizottsághoz (TB) címezve a Tanulmányi Hivatalban lehet benyújtani.

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal (TH)
Dunaújváros, Pf.152
2401

Az átjelentkezési kérelem formanyomtatványa erre a linkre kattintva érhető el.

A kérelemhez csatolni kell:

A fennálló hallgatói jogviszonyigazolást (lehet aktív és passzív is), amely 15 napnál nem régebbi és az átjelentkezés jogcím megjelölésével adtak ki, valamint egy igazolást a teljesített tantárgyakról.
Az adott félévre történő beiratkozáshoz a kérelem benyújtásának határideje, legkésőbb január 24. vagy szeptember 01.


IV. A TB átvételi határozatában rendelkezik az átvétel hatályáról, a hallgatóra vonatkozó ajánlott tantervéről.

Államilag támogatott helyről átvételt nyert hallgató csak akkor vehető át államilag támogatott képzésre, ha az Egyetemen az adott szakon van üres államilag támogatott státusz, és a hallgató a jogszabályilag meghatározott államilag támogatott időt még nem használta fel.
Ezen feltételek hiánya esetén költségtérítéses formában folytatja tanulmányait.
Miután az Egyetemen hallgatói jogviszonyt létesített, az Egyetem többi költségtérítéses hallgatójával megegyező módon kérheti a térítési és juttatási szabályzat szerint államilag támogatott képzésben megüresedett helyre történő átsorolását.

V. Ha átvételt engedélyezték és a hallgató is elfogadja a határozatban foglaltakat, akkor az Egyetemre be kell iratkoznia és a korábbi intézményben a hallgatói jogviszonyt meg kell szüntetni!
A beiratkozást követően a TH hivatalosan kéri a hallgató leckekönyvének lezárását és átadását. Eredeti leckekönyvet a volt intézmény küldi el hozzánk és nem a hallgató hozza!

A beiratkozáshoz szükségesek az alábbi dokumentumok:

 • átvételi határozat
 • az átvételi döntést tartalmazó levélben megadott befizetési kötelezettségét teljesítse a mellékelt tájékoztató segítségével. (költségtérítéses hallgatóknál)
 • személyi igazolvány +lakcímkártya
 • születési anyakönyvi kivonat
 • adóazonosító jel
 • TAJ szám
 • saját bankszámlaszám
 • saját e-mail cím
 • 1 db igazolványkép
 • érettségi bizonyítvány
 • nyelvvizsga bizonyítvány, amennyiben van
 • Tárgybefogadási kérelem esetén: a tantárgyfelelős által aláírt eredeti tantárgyi tematikák, programok amelyek a leckekönyvben szerepelnek.


VI. Validáció:

Tantárgybefogadás, munkatapasztalat elismerése. A validáció a beiratkozás után lehetséges elektronikus úton a Neptun rendszeren keresztül. Az addig végzett tanulmányokra vonatkozó ajánlott tantervet és tárgyleírásokat és egyéb tanulmányokat, munkatapasztalatot igazoló dokumentumokat a beiratkozáshoz kell hozni.