Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen felhívás a Stipendium Hungaricum partnerországok által felajánlott támogatások elnyerésére vonatkozik. A magyar fél által biztosított kiegészítő ösztöndíjtámogatás jelenleg tárgyalás alatt áll, végleges döntés 2020 márciusában várható. Ennek ellenére javasoljuk, hogy pályázatát abban az esetben is nyújtsa be, ha a magyar fél támogatása nélkül a részképzést nem tudná megvalósítani. 

 

  1. A pályázat célja 

 

Magyarországnak számos országgal van kétoldalú nemzetközi  kormányközi vagy tárcaközi  együttműködési megállapodása (a továbbiakban "államközi egyezmény). Ezen államközi egyezmények rendelkeznek többek között a megállapodást kötő felek felsőoktatási hallgatóknak szóló, oktatási célú mobilitást elősegítő felajánlásairól is. Jelen pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítson a Stipendium Hungaricum Program partnerországok/-területek (a továbbiakban "célországok) által felajánlott ösztöndíjak igénybevételére.

Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő, alap-, mester- vagy doktori képzésre vonatkozó részképzéseken vehetnek részt, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi hallgatói tudományos életbe történő bekapcsolódást, megjelenést, kutatási tevékenységet, szakmai és interkulturális tapasztalatszerzést, mely a hallgatók hazai képzésébe beépül, és a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosít. A részképzés során a fogadó intézményben félévenként legalább 15 sikeresen teljesített ECTS  vagy azzal egyenértékű  kreditet kell szereznie a hallgatóknak. Kreditrendszer hiányában vagy kutatási tevékenység esetén minimum heti 30 óraszámban kell sikeresen kurzusokat teljesíteniük, melyet a fogadó intézménynek igazolnia kell.

Az ösztöndíj lehetőséget adhat továbbá kifejezetten szakdolgozat, doktori képzésben részt vevő hallgatók esetén a disszertáció megírásához szükséges kutatómunkára is. A kutatási célú kiutazás szándékát a pályázati felületen szükséges jelezni. A kutatás során a fogadó intézményben minimum heti 30 óraszámban kell kutatásokat végezni, melyet a fogadó intézménynek igazolnia kell. 

 

  1. Megpályázható tevékenység 

 

2.1. Célországok és tevékenységek 

 

Mivel ez az ösztöndíjtípus államközi egyezményeken alapul, pályázni kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt tevékenységekre és célországokba lehet, melyek jelen pályázati felhívás megjelenésekor a következőek: Albán Köztársaság, Algériai Népi Demokratikus Köztársaság, Belarusz Köztársaság, Egyiptomi Arab Köztársaság, Indiai Köztársaság, Iráni Iszlám Köztársaság, Jordán Hásimita Királyság, Kenyai Köztársaság, Kínai Népköztársaság, Kuvaiti Állam, Libanoni Köztársaság, Macedón Köztársaság, Marokkói Királyság, Mongólia, Oroszországi Föderáció, Pakisztáni Iszlám Köztársaság, Palesztina, Thaiföldi Királyság, Tunéziai Köztársaság, Türkmén Köztársaság, Ukrajna, Üzbég Köztársaság és Vietnami Szocialista Köztársaság.  

továbbiakban "külföldi partner) egyéb kritériumokat is megszabhat (pl. korhatár), így a külföldi partner honlapján is tájékozódni szükséges.

Az 1. sz. melléklet tartalmazza a megpályázható tevékenységeket: az elérhető tudományterületeket, oktatási nyelveket, az elérhető képzési szinteket, a beadási határidőket, a külföldi partnerrel és a partneri pályáztatással kapcsolatos részleteket és egyéb fontos kiegészítő információkat. Így pályázás előtt kérjük, mindenképp figyelmesen olvassa végig az 1. sz. mellékletben található országspecifikus és partneri információkat, és kérdés esetén keresse a célországért felelős kollégánkat.

Kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot. 

 

2.2. A fogadó felsőoktatási intézmény 

 

Bármely olyan államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben megvalósítandó részképzésre lehet ösztöndíjat elnyerni, amelyet a külföldi partner jóváhagyott. Amennyiben az adott ország tekintetében előreláthatóan csak megszabott felsőoktatási intézményekbe lehetséges a pályázás, azt az 1. sz. mellékletben tüntetjük fel.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályáztatás egy célországba és nem egy konkrét felsőoktatási intézménybe történik. A pályázati felületen egy preferált felsőoktatási intézményt kell megjelölnie. A tapasztalatok szerint a hallgatók többségét a partnerek tudják fogadni a pályázók által megjelölt intézménybe, azonban minden esetben a külföldi partner döntése, hogy konkrétan melyik intézményben tudják fogadni az ösztöndíjasokat. 

 

2.3. Időtartam

Támogatás minimum 3 hónapra, legfeljebb 10 hónapra nyerhető el. A megpályázható időkeret az államközi egyezmények függvénye, azaz az adott célország felajánlásától függ. A megpályázható időkereteket az egyes célországok esetében az 1. sz. melléklet tartalmazza. Ettől eltérő időtartamokra nincs lehetőség pályázni. A megpályázni kívánt hónapszámot a pályázó adja meg az online jelentkezési felületen.

2.4. Változások a pályázati felhívásban

Az államközi egyezmények hatálya általában három év, azonban megújításukra egymástól eltérő időpontban kerül sor, így vannak olyan megállapodások, amelyek aláírása vagy megújítása jelen pályázati felhívás megjelenése után esedékes. Az államközi tárgyalások során előfordulhatnak változtatások, s így fennáll a lehetősége, hogy az alábbiakban közzétett ösztöndíjlehetőségek nem a meghirdetett formában valósulnak meg. 

  1. Az elnyerhető támogatás összege

A külföldi partner által felajánlott ösztöndíj, valamint a juttatások formája célországonként eltérő. Erről tájékozódni az 1. sz. mellékletből lehet.

A magyar fél által biztosított kiegészítő ösztöndíjtámogatás jelenleg tárgyalás alatt van, végleges döntés 2020 márciusában várható. Amennyiben pozitív döntés születik, a magyar fél támogatása várhatóan a következőkre terjed majd ki:

- ösztöndíjtámogatás a megvalósítás teljes vagy részidőszakára, és/vagy

- egyszeri utazástámogatás.

 

  1. A pályázat benyújtására jogosultak köre 

 

Bármely államilag elismert magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén beiratkozott, nappali, esti és levelező tagozatú képzésben részvevő magyar állampolgárságú hallgatója nyújthat be pályázatot, aki

?< a pályázott tevékenység megvalósításakor (azaz az ösztöndíjas időszak teljes időtartama alatt) egy magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik egy olyan szakon, mely az elnyert tevékenységhez szakmailag szorosan kapcsolódik (doktorjelöltek esetében azonban az aktív jogviszony nem feltétel);

?< alapképzés és osztatlan képzés esetén legalább 1 lezárt félévvel rendelkezik a központi beadási határidőig, 2020. február 19-ig (mester- és doktori képzés esetében nem előfeltétel);

?< alapképzés és osztatlan képzés esetében legalább 2 lezárt félévvel fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és doktori képzés esetében nem előfeltétel);

?< vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

 

Nem pályázhatnak olyan kettős állampolgárságú (magyar és más ország állampolgárságával rendelkező) hallgatók, akik magyar miniszteri ösztöndíjjal1 folytatnak magyarországi tanulmányokat. 

 

5.2. A pályázat benyújtása

Az adott tanévben a Stipendium Hungaricum megállapodások keretében megvalósuló külföldi részképzésre legfeljebb két pályázat adható be. Ilyen esetben a pályázó köteles a pályázati felület vonatkozó részén feltüntetni a kettős pályázás tényét, valamint a pályázati adatlapon meg kell jelölnie a fontossági sorrendet, azonban a prioritásokat nem feltétlenül tudjuk figyelembe venni. Amennyiben formai és szakmai szempontokból mindkét pályázat megfelelő, és a Tempus Közalapítvány kuratóriuma jelölt hallgatói státuszt ítél meg a hallgatónak, úgy mindkettő pályázatot továbbítjuk az illetékes külföldi partnerek felé. A külföldi partnerek visszajelzése, a visszajelzés ideje, valamint a megadott pályázói prioritások figyelembe vételével a Tempus Közalapítvány dönt arról, hogy melyik pályázat vonatkozásában nyerhető el az ösztöndíjas státusz. A pályázással egy időben Campus Mundi vagy más típusú ösztöndíjra lehetőség van pályázni, azonban egy időben csak egy ösztöndíjtípust van lehetőség igénybe venni.

A pályázó a személyes adataiban (különösen állandó lakcím, e-mail cím, telefonszám) bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles az online pályázati rendszerben javítani, illetve arról a Tempus Közalapítványt értesíteni.

A pályázat benyújtásának határideje 2020. február 19. 23:59.

Felhívjuk a figyelmet, hogy  mivel a külföldi partnerek máshogy ütemezett folyamatok alapján dolgoznak az ettől korábbi beadási határidők az 1. sz. mellékletben vannak feltüntetve. A pályázat kiírásakor az Egyiptomi Arab Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, az Oroszországi Föderáció, az Iráni Iszlám Köztársaság és a Türkmén Köztársaság esetén ismert az előrehozott beadási határidő.

5.4. Benyújtandó dokumentumok

Minden pályázónak hiánytalanul ki kell töltenie az online rendszerben kért adatokat (pl. önéletrajzi adatok). Emellett minden pályázóknak be kell nyújtania egy, a pályázat eredetiségéről és adatvédelemről szóló aláírt nyilatkozatot ("pályázati adatlap). A nyilatkozati adatlap kizárólag az online rendszerből nyomtatható, s aláírás után visszatölthető a pályázat véglegesítése és elküldése előtt. A nyomtatványt a rendszer tölti ki automatikusan a pályázó által bevitt adatok alapján, melyet nyomtatás és aláírás után szkennelve vissza kell tölteni a rendszerbe. A nyilatkozat feltöltésének elmaradása formai hibát jelent, így ilyen esetben a pályázat elutasításra kerül.

A pályázóknak pályázati dokumentumokat az 1. sz. mellékletben megjelölt nyelven vagy nyelvek valamelyikén és magyarul kell benyújtania. A nem megfelelő nyelveken benyújtott pályázat formai hibásnak minősül. 

 

Alap-, osztatlan és mesterképzési szinten:

 

szakmai önéletrajz (lehetőleg Europass formátumban)

motivációs levél (legalább 1, legfeljebb 2 oldal)

hivatalos tanszéki ajánlás eredeti aláírással, valamint pecséttel és/vagy fejléccel ellátva (kérjük, ne használják a Campus Mundi pályázat sablonját)

az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat, melyen szerepel az összesített korrigált kreditindex

a pályázás idején érvényes hallgatói jogviszony-igazolás

nyelvtudás igazolása (állami nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata, ennek hiányában szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusának, tanszékének igazolása)

igazolás jelenlegi tanulmányokhoz kapcsolódó, kiemelkedő tudományos tevékenységről (pl. TDK / OTDK) 

 

5.6. Jelölési rendszer

Az ösztöndíjtípus bilaterális jellegéből adódóan a Tempus Közalapítvány a külföldi partner számára elküldi a jelölt hallgatók listáját/pályázati anyagát, ezzel jelöli az általa sikeresnek ítélt pályázatokat. Így a Tempus Közalapítvány után a külföldi partnerek is elbírálják a pályázatokat. A jelölt hallgató kizárólag abban az esetben minősül ösztöndíjasnak, ha a külföldi partner visszaigazolja a jelölt pályázó fogadását! Így az ösztöndíjas utak megvalósítására és utazás megszervezésének elkezdésére kizárólag azt követően kerülhet sor, hogy a partner pozitív visszajelzése megérkezett. A partneri visszajelzés hiánya vagy annak késése miatt a pályázó kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphet fel a Tempus Közalapítvánnyal szemben.

külföldi partnerek dolgozhatnak külön beadási határidőkkel is, és megszabhatják, hogy még milyen pályázati dokumentumokat kérnek be a jelentkezőktől. A partner dönthet úgy, hogy papír alapon kéri be a dokumentációt, így javasoljuk, hogy az elektronikus úton benyújtott pályázati anyagának papír alapú változatát gondosan, lehetőleg több példányban őrizze meg.

Alapvetően ilyen esetben a Tempus Közalapítványon keresztül jutnak el a partnerek által kért pályázati dokumentumok, melyeket csak a Tempus Közalapítvány által érdemesnek ítélt (=jelölt) pályázóktól kérünk be. Az ettől eltérő kivételes eseteket az 1. sz. melléklet tartalmazza (jelen pályázati felhívás megjelenésekor a Türkmén Köztársaság, Iráni Iszlám Köztársaság, Egyiptomi Arab Köztársaság és az Oroszországi Föderáció esetében kell várhatóan közvetlenül a hallgatóknak pályázni a külföldi partnerek felé is párhuzamosan a Tempus Közalapítványhoz történő pályázással).

A külföldi partner visszajelzése alapján a jelölt pályázókat a Tempus Közalapítvány értesíti a végleges pályázati eredményről. A Tempus Közalapítvány által jelölt státuszúnak ítélt, és egyben a külföldi partner által jóváhagyott pályázók ösztöndíjasnak tekinthetőek és megkezdhetik kiutazásuk szervezését

 

Az ösztöndíjas hallgatókkal a Tempus Közalapítvány egyéni támogatási szerződést köt. Ennek folyamatáról, valamint a magyar fél által nyújtott feltételes kiegészítő támogatásról és beszámolási kötelezettségekről 2020 tavaszán tudunk bővebb tájékoztatást adni az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ösztöndíjasoknak hallgatói jogviszony igazolással kell igazolniuk, hogy az elnyert ösztöndíj teljes időszaka alatt aktív jogviszonnyal rendelkeznek a magyarországi küldő felsőoktatási intézményében.

6.Kiegészítő információk

A mobilitással kapcsolatos külföldi részvétel esetleges vízumügyeit, tartózkodási engedély kérelmeket, valamint a külföldi tartózkodás idejére érvényes biztosítási ügyeket, illetve munkajogi vonatkozású ügyeit az ösztöndíjas maga intézi.

Nem nyújthat be pályázatot, illetve nem kaphat Stipendium Hungaricum megállapodások keretében megvalósuló ösztöndíjat:

?< aki a Tempus Közalapítvány által nyújtott támogatás kapcsán korábban nem tett eleget elszámolási és/vagy beszámolási kötelezettségének;

?< akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor;

?< aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésében foglaltakat nem vagy csak részben teljesítette;

?< aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, a 2007. évi CLXXXI.tv. 6.§ és 8.§-a értelmében;

?< akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §-a

Az elnyert ösztöndíj a felhívásban megjelölt felhasználási időszakon belül használható fel, tehát nem halasztható a következő tanévre. A felhasználási időszakon belül kezdési időpont módosításra csak a Tempus Közalapítvány jóváhagyása esetén van lehetőség, melynek további feltétele a külföldi partner és fogadó intézmény jóváhagyása. 

 

Amennyiben a pályázó az ösztöndíjat nem tudja, vagy nem kívánja a támogatási döntés szerint meghatározott pályázati időszakban igénybe venni, csak új pályázat benyújtásával nyerheti el azt a következő tanévre. A pályázónak lemondási szándékáról a Tempus Közalapítványt haladéktalanul értesítenie kell, melyet online rendszeren (ennek hiányában e-mailen) keresztül tud megtenni. Emellett a fogadó intézményt is haladéktalanul értesítenie kell. Amennyiben már történt ösztöndíjas támogatás-kifizetés, az ösztöndíjas köteles azt visszafizetni.

Az ösztöndíjas időszak folyamán fellépő vis maior esemény miatt az ösztöndíjas azonnal megszakíthatja/befejezheti az ösztöndíját. Ez esetben az ösztöndíjas kötelessége haladéktalanul értesíteni a Tempus Közalapítvány illetékes kapcsolattartóját, valamint a fogadó intézményt. Amennyiben releváns, a fogadó külföldi partner vagy felsőoktatási intézmény általi juttatások esetleges visszafizetéséről a fogadó féltől kérhető felvilágosítást. Felhívjuk figyelmét, hogy nem minősül vis maior esetnek az, ha a külföldi partner a vártnál később jelez vissza a pályázó fogadásáról, így a tervezett időtartamnál ténylegesen csak kevesebb időtartam felhasználására van lehetőség.

A pályázat beadásával a pályázó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos valamennyi adatát a Tempus Közalapítvány a pályázati program végrehajtása érdekében kezelje.

A jelentkezők pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, új pályázati felhívás közzététele, valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphetnek fel sem a küldő intézménnyel, sem a Tempus Közalapítvánnyal szemben.

A felhívás és a mellékletek a 2019. november 14-i állapotot tartalmazza, változások elképzelhetőek (lásd: 2.4. pont)!

Bővebb információ a pályázásról a www.tka.hu honlapon található. További kérdések esetén a célországokra vonatkozó szakmai információért a célországért felelős kollégánál (lásd 1. sz. melléklet) érdeklődhet.